Fatwa Oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami

Ramai orang berkata, golongan Wahabi tidak mempercayai hadits-hadits berkenaan Imam Mahdi.

Sebenarnya pandangan itu ada yang tepat dan ada yang tidak berapa tepat. Sebenarnya ada banyak

pendapat dan fatwa dalam mazhab Wahabi sendiri mengenai Imam Mahdi ini. Antara satu pendapat

dengan pendapat yang lain, terdapat perbedaan yang cukup luas, sama saja separti dalam mazhab

Ahlus Sunnah. Antara pendapat mereka itu ialah:

1. Ada segolongan yang meyakini kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman. Namun,

golongan ini adalah minoriti. Akhirnya suara mereka tenggelam oleh suara golongan Wahabi yang

lebih ramai.

2. Ada segolongan golongan Wahabi yang bersikap tidak peduli mengenai Imam Mahdi ini. Mereka

tidak begitu percaya, tetapi pada masa yang sama tidak pula menafikan terus.

3. Ada segolongan yang hanya menafikan hadits-haditsnya saja tetapi mempercayai

kemunculan Imam Mahdi. Alasannya hadits-hadits itu terlalu dhaif dan sebahagian besarnya

adalah hadits maudhuk.

4. Sebahagian besarnya menafikan terus kepercayaan Imam Mahdi ini dan menolak terus haditshadits

berkenaan Imam Mahdi. Pada mereka, Imam Mahdi tidak ada, karena tidak pernah

disuruh oleh Nabi SAW untuk mempercayainya. Inilah golongan majoriti dalam golongan

Wahabi, dan suara merekalah yang lebih tertonjol.

5. Sebahagian lagi hanya mempercayai sebahagian hadits saja mengenai Imam Mahdi dan

menolak terus sebahagian hadits lagi. Hadits-hadits yang mereka tolak adalah hadits-hadits yang

terlalu dhaif, kelihatan zahirnya amat bertentangan antara satu dengan lain atau yang

sememangnya maudhuk. Keyakinan mereka kepada Imam Mahdi adalah hampir sama

dengan kepercayaan umum dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat mereka ini memang

berdasarkan ilmu, bukan semata-mata emosi.

6. Mempercayai kemunculan Imam Mahdi tetapi menafikan pula kemunculan Panji-panji

Hitam. Golongan ulama Wahabi adalah golongan yang berpegang kepada kaedah ini. Hampir

seluruh pengikut Wahabi berpegang kepada kaedah ini, karena pegangan demikianlah yang

diajarkan oleh ulama Wahabi separti dalam kitab besar mereka, Fatawal Aqidah. Bagi

mereka, kemunculan Imam Mahdi tidak ada kait-mengait langsung dengan Panji-panji

Hitam.

Fatwa yang lebih meyakinkan mengenai isu ini telah dikeluarkan di Makkah oleh Rabitah al-

‘Alam al-Islami (Muslim World League) pada 11 Oktober, 1976 (bersamaan 23 Syawal, 1396). Fatwa

ini menyatakan bahwa terdapat lebih daripada dua puluh orang Sahabat RA yang meriwayatkan

hadits-hadits berkenaan Imam Mahdi, menyenaraikan nama ulama hadits yang menyampaikan riwayat

ini kepada kita, di samping nama-nama ulama yang telah menulis kitab mengenai Imam Mahdi. Fatwa

Rabitah itu berbunyi begini:

“The memorises (Hafiz) and scholars of Hadith have verified that there are

authentic (sahih) and acceptable (hasan) reports among the traditions related

to al-Mahdi. The majority of these traditions are related through numerous

authorities (Mutawatir). There is no doubt that the status of those reports are

Sahih and Mutawatir. (They have also verified) that the belief in Mahdi is

obligatory, and that it is one of the beliefs of Ahl al-Sunnah wal Jama’a. Only

those ignorant of the Sunnah and innovators in doctrine deny it.”

Terjemahannya secara bebas kira-kira begini:

Para hafiz dan ulama-ulama hadits telah mengesahkan riwayat daripada

hadits-hadits berkenaan al-Mahdi adalah sahih dan hasan. Kebanyakan hadits

ini adalah berbentuk mutawatir. Tidak ada keraguan lagi bahwa taraf

riwayat ini adalah sahih lagi mutawatir. (Mereka juga menyatakan) bahwa

kepercayaan kepada al-Mahdi adalah sah dan mempercayainya adalah salah

satu kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya orang yang jahil tentang

hadits-hadits dan pencipta bidaah saja yang akan menafikannya.”

Untuk mendapatkan teks penuh fatwa berkenaan dan garis panduan menyusun fatwa itu,

bolehlah melihatnya dalam buku Al-Bayan Fi Akhbar Sohibuz Zaman, oleh Kanji as-Syafie,

cetakan Beirut, tahun 1979 di bahagian Pengenalan, muka surat 76-79 dan pada bahagian

Lampiran. Buku tersebut berbahasa Arab.

Pandangan Rasmi Golongan Wahabi Mengenai Imam Mahdi dan Panji-panji Hitam.

Ada sebuah buku rujukan, Fatawal ‘Aqidah, yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Salih

bin ‘Usaimin, cetakan kedua, tahun 1993, Maktabah As-Sunnah, Kaherah, Bab Al-Fitan wa

Asyratus Sa’ah, halaman 481 – 493.

Buku ini bolehlah dianggap sebagai fatwa sah dan rasmi bagi golongan Wahabi karena

penyusunnya adalah diiktiraf sebagai ulama terbesar dan pensyarah Kuliyyah Syariah. Buku ini juga

disusun oleh beliau dengan memasukkan beberapa fatwa rasmi daripada beberapa orang ulama besar

Wahabi yang lain. Berikut adalah terjemahan secara bebas fatwa yang dipetik daripada buku

berkenaan.

Soalan 261:

Bertanyakan Syeikh: Mengenai hadits-hadits keluarnya al-Mahdi, adakah sahih atau tidak?

Dijawab dengan katanya:

Hadits-hadits mengenai al-Mahdi terbahagi kepada empat:

Pertama : hadits-hadits dusta.

Kedua : hadits-hadits dhaif.

Ketiga : hadits-hadits hasan dikarenakan banyaknya kaitan, hingga kepada darjat sahih, yaitu hadits

sahih lighairih.

Keempat : kata sebahagian ulama adalah sesetengahnya sahih lizatih.

Soalan 267:

Adakah sahih hadits tentang keluarnya as-Sufyani sebagai tanda kiamat? Begitu juga, adakah

sahih hadits-hadits tentang munculnya Panji-panji Hitam?

Hadits mengenai as-Sufyani yang dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam Mustadraknya itu, dikatakan hadits yang

sahih isnadnya tetapi al-Hakim rahimaullah lebih mengetahui akan sebab-sebab (beliau mengatakannya sebagai)

tashih, maka Allahlah yang Maha Mengetahui.

Adapun mengenai Panji-panji Hitam itu, tidak didapati (sumbernya di dalam hadits-hadits sahih).

Demikianlah terjemahan fatwa di dalam kitab Fatawal ‘Aqidah itu. Penulis tidak berhajat

membuat sebarang ulasan, terpulanglah kepada pendapat dan pemahaman pembaca sendiri.

Hadits-hadits Yang Dikatakan Maudhuk Oleh Golongan Wahabi

Sehubungan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak Rabitah Al-Alam Al-Islami itu,

beberapa orang ulama dari kalangan Wahabiyah telah berusaha menyenaraikan hadits-hadits berikut

sebagai hadits-hadits yang telah dikenal pasti sebagai hadits maudhuk atau hadits reka-rekaan orang lalu

disandarkan kepada Nabi SAW perkataannya, pada hal Nabi SAW tidak pernah sekali-kali

menyebutkan separti yang demikian. Kebanyakan pendapat mereka ini adalah dengan merujuk

kepada tulisan Ibnul Jauzi. Antara hadits yang muktamad dimasukkan oleh golongan Wahabi sebagai hadits

maudhuk itu, antaranya adalah separti berikut:

1. Dari Sayidina Ali bin Abi Talib KMW, sabda Nabi SAW,

Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras, yang

di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan Al-Mansur, dialah yang akan memudahkan

urusan atau membela keluarga Nabi SAW separti pihak Quraisy yang membela Rasulullah

SAW. Wajib setiap mukmin menolongnya.” Atau baginda bersabda, “Wajib setiap orang

mukmin menerimanya.”

2. Dari Abdullah RA, dia berkata,

“Ketika kami sedang berada bersama-sama Rasulullah SAW, datang sekumpulan

anak-anak muda dari Bani Hasyim. Apabila melihat mereka, tiba-tiba air mata

baginda berlinang dan wajahnya berubah. Abdullah berkata, aku bertanya, “Kami

melihat sesuatu yang tidak kami senangi pada wajahmu?” Maka baginda menjawab, “Kami

adalah Ahlulbait yang Allah telah memilih bagi kami kehidupan akhirat lebih daripada

kehidupan dunia. Sesungguhnya ahli keluargaku, sepeninggalanku nanti akan menerima bala

bencana pengusiran dan pembuangan, sehingga datanglah suatu kaum dari arah Timur yang

membawa Panji-panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, lalu mereka

berjuang dan menang, lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka tidak

menerimanya sehinggalah mereka menyerahkan kepemimpinan itu kepada salah seorang lelaki

dari ahli keluargaku. Dia lalu memenuhinya dengan berbuat adil, separti sebelumnya yang

dipenuhi dengan kezaliman. Barang siapa di antara kamu semua yang menjumpai hal-hal

tersebut, hendaklah dia mendatangi mereka walaupun terpaksa merangkak di atas salji.

3. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

Akan keluar dari Khurasan Panji-panji Hitam. Maka (Panji-panji Hitam itu) tidak dapat

ditolak oleh sesuatu apa pun sehinggalah ditancapkan di Ilya’.”

4. Sabda Rasulullah SAW,

Terdapat banyak pasukan tentara selepasku kelak. Kamu hendaklah menyertai pasukan tentara

yang datang dari arah Khurasan.”

5. Dari Muaz bin Jabal RA, dari Nabi SAW bersabda,

(Jarak masa antara) Malhamatul ‘Uzma, penaklukan Konstantinopel (Eropah) dan

keluarnya Dajjal adalah dalam masa tujuh bulan.”

6. Ammar bin Yasir RA menyatakan,

Apabila orang suci (Nafsuz Zakiyah) itu terbunuh, satu seruan dari langit akan kedengaran,

Pemimpin kamu semua adalah si dan si anu.” Berikutnya, Al-Mahdi akan

memerintah dunia dan memenuhkannya dengan keadilan dan sama rata.”

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai taraf hadits-hadits tersebut dan

sanad yang dikatakan ditolak, bolehlah dirujuk kepada penjelasan yang dibuat oleh Ibnul Jauzi dalam

kitabnya Ahaditsul Maudhu’at. Semua hadits di atas telah secara muktamad dimasukkan sebagai

hadits maudhuk oleh beliau. Sayangnya, bukan semuanya adalah hadits Nabi SAW malah adalah

ucapan para sahabat saja, tetapi turut dimaudhukkan oleh beliau.

Mahdi Tempatan

Selain Imam Mahdi yang sebenar, yang hakiki itu, terdapat pula di setiap penjuru alam ini,

orang-orang yang boleh kita gelarkan sebagai Mahdi tempatan. Maksudnya kepercayaan kepada

Mahdi itu mempunyai bentuknya yang khas bagi sesuatu tempat. Hal ini dapat diketahui melalui

riwayat-riwayat orang dahulu separti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami sendiri, atau

oleh Imam as-Suyuti RH atau orang-orang lain. Ahli sejarah juga turut merakamkan peristiwa ini

dalam buku-buku sejarah mereka.

Contohnya di Nusantara ini, terdapat bentuk Imam Mahdi yang khas Nusantara dan

berwatak Nusantara. Contoh yang paling ketara adalah kepercayaan kepada datangnya Ratu Adil di

kalangan masyarakat Jawa. Ratu Adil akan membawa kemakmuran dan keadilan kepada seluruh

rakyat. Keadaan ini amatlah jauh berbeda daripada sifat-sifat Imam Mahdi separti yang diceritakan

oleh hadits-hadits.

Di Makassar pula, kepercayaan yang hampir sama turut didapati dengan gelaran Karaeng

Data. Demikian jelas Prof. Dr. Hamka. Di India, terdapat pula bentuk dan watak Mahdi yang lebih

mirip tempatan di sana yaitu Imam Mahdi, Nabi Isa dan rasul penghujung zaman. Di negara-negara

Arab sendiri, terdapat jenis-jenis Mahdi tempatan yang mirip dengan keadaan masyarakat yang

diwakilinya. Sungguh pun mereka berbangsa Arab dan berbahasa Arab pula, sifat-sifat Mahdi mereka

itu tetap jauh berbeda daripada apa yang terdapat di dalam hadits.

Di Afrika juga, keadaan yang sama turut berlaku. Terdapat beberapa jenis Mahdi tempatan

yang mirip dengan cara dan kebudayaan tempatan. Sejak dahulu hingga kini, memang silih berganti

muncul orang yang mendakwa dirinya sebagai Mahdi, dengan ciri-ciri tempatan tertonjol jelas

padanya. Yang paling jelas adalah di Sudan, Maghribi dan Mesir. Mungkin salah satu tujuan mereka

berbuat demikian adalah untuk mendapatkan simpati dan sokongan daripada penduduk setempat.

Maka ramailah simpati yang menyokong mereka, karena Mahdi itu adalah khas untuk penduduk

tempatan, dan berwatak tempatan pula. Keturunannya juga adalah dari kalangan penduduk tempatan

juga.

Di tempat-tempat lain di dunia ini juga mempunyai Mahdi mereka sendiri. Pengaruhpengaruh

Mahdi ini lebih bercirikan tempatan dan dipengaruhi oleh kepercayaan menurut agama

yang diwakili olehnya. Memang dari masa ke masa, ada saja orang yang mengaku dirinya Mahdi

dan berjaya pula mempengaruhi orang ramai dengan dakwaannya itu. Ada yang menjadi amat ekstrem

dengan Mahdi mereka itu dan ada pula yang biasa saja terhadap Mahdi mereka itu.

Dan tidak dinafikan bahwa kemunculan peribadi-peribadi sedemikian dari masa ke masa

itulah yang mempengaruhi para penentang konsep Imam Mahdi untuk menolak terus kepercayaan

kepada kemunculan Imam Mahdi yang sebenar. Memang sekali imbas, kemunculan orang-orang

sebegini hanya merosakkan umat Islam dan menguntungkan pihak musuh. Mereka seolah-olah lupa

bahwa Imam Mahdi yang sebenar hanya ada seorang saja di dunia ini, yang lain-lain itu

sepatutnyalah ditolak. Janganlah hanya dikarenakan ramai yang mendakwa sebagai Imam Mahdi,

maka Imam Mahdi yang sebenarnya pun kita tolak sama, dan kemunculannya pun kita nafikan.

Hadits-hadits mengenai Imam Mahdi itu tidak bersalah, jangan dihukum dengan hukuman

yang tidak patut diterimanya, dan Imam Mahdi yang hakiki itu juga tidak bersalah. Tidak patutlah

beliau itu dipersalahkan. Yang bersalah dalam hal ini adalah orang-orang yang mendakwa dirinya

Imam Mahdi sedangkan dia itu bukanlah Imam Mahdi. Ciri-ciri khusus yang disebutkan oleh hadits

satu pun tidak ada pada dirinya, mana mungkin dia itu boleh menjadi Imam Mahdi? Kita sebagai

orang awam perlu bijaksana dan matang menangani masalah furuk ini. Kita perlu tahu bila kita kena

menolak, dan tahu pula bila harus menerimanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: