Sistem Khalifah Akan Naik Semula Memerintah Seluruh Dunia

Dari Nukman bin Basyir katanya,

“Suatu ketika kami sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi SAW dan Basyir itu adalah seorang yang

tidak banyak cakap. Datanglah Abu Saklabah lalu berkata, “Wahai Basyir bin Saad, adakah kamu

hafaz hadits Rasulullah SAW tentang para pemerintah?” Huzaifah RA lalu segera menjawab, “Aku

hafaz akan khutbah baginda SAW itu.” Maka duduklah Abu Saklabah Al-Khusyna (untuk

mendengarkan hadits berkenaan). Maka kata Huzaifah RA, Nabi SAW telah bersabda,

“Telah berlaku Zaman Kenabian ke atas kamu. Maka berlakulah zaman itu separti yang

Dia kehendaki, kemudian Allah pun mengangkat zaman itu separti yang Dia kehendaki.

Kemudian berlakulah Zaman Kekhalifahan yang berjalan menurut cara Zaman Kenabian.

Maka berlakulah zaman itu separti yang dikehendaki oleh Allah ia berlaku. Kemudian diangkat-

Nya apabila Dia berkehendak mengangkatnya.

Kemudian berlakulah pula Zaman Pemerintahan Yang Menggigit (Fitnah). Maka

berlakulah zaman itu separti yang dikehendaki oleh Allah berlakunya. Kemudian Dia

mengangkatnya separti yang Dia kehendaki mengangkatnya.

Kemudian berlakulah Zaman Pemerintah Yang Zalim (Diktator). Maka berlakulah

zaman itu separti yang Allah kehendaki ia berlaku. Kemudian Dia mengangkatnya apabila Dia

mau mengangkatnya.

Kemudian berlakulah pula Zaman Kekhalifahan yang berlaku menurut cara Zaman

Kenabian.”

Kata Huzaifah RA, “Kemudian baginda SAW diam.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin

Hanbal, Juzuk 4, halaman 273. Juga terdapat di dalam Kitab As-Silsilatus Sahihah, Jilid 1, hadits

nombor 5.

Daripada Jabir bin Majid As-Sadafi RA, katanya Rasulullah SAW bersabda,

“Selepasku, akan berlaku zaman kekhalifahan. Selepas itu berlaku pula zaman Amir-amir.

Selepas itu berlaku pula zaman Raja-raja dan selepas raja-raja, zaman diktator. Kemudian,

seorang lelaki dari ahli keluargaku akan datang (memerintah) dan memenuhkan dunia ini dengan

keadilan separti sebelumnya yang dipenuhi dengan kekejaman. Kemudian, naik memerintah

selepasnya Al-Qahtani, dan demi Zat yang mengantarku dengan kebenaran, dia tidaklah jauh

berbeda daripada al-Mahdi.”

(At-Tabrani, Ibnu Mandah, Abu Nuaim & Ibnu Asakir)

Kedua-dua buah hadits di atas menyebutkan umat Islam sejak dari masa hayatnya baginda

SAW lagi hinggalah ke hari kiamat, akan melalui LIMA ZAMAN pemerintahan. Walaupun istilahnya

ada sedikit berbeda, maksudnya sama saja dan urutan zamannya juga sama. Kelima-lima zaman

yang dimaksudkan itu berserta uraian ringkas bagi setiap zaman itu adalah:

1. Zaman Kenabian, yaitu zaman umat Islam diperintah oleh pembawa ajaran Islam itu

sendiri, Nabi Muhammad SAW. Itulah zaman kemuncak bagi segala zaman pemerintahan,

zaman contoh, zaman terbaik di antara segala zaman, sejak dari Nabi Adam AS hinggalah ke

hari ini. Zaman ini telahpun berlaku dan telah juga berlalu, yaitu dengan wafatnya baginda

SAW pada tahun 10 Hijrah. Dalam hadits kedua, zaman ini disebutkan sebagai selepasku

saja, yaitu ringkasan daripada Zaman Kenabian.

2. Zaman Kekhalifahan, yaitu pemerintahan yang berjalan berdasarkan Zaman Kenabian.

Pemerintahannya adalah berpandukan benar-benar kepada wahyu Allah dan Sunnah

Rasulullah SAW. Zaman ini dipanggil Zaman Khulafa ur-Rasyidin, khalifah yang mendapat

petunjuk. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA, Umar bin Al-Khattab RA,

Osman bin Affan RA dan Ali bin Abi Talib KMW. Sebahagian ulama turut memasukkan

zaman pemerintahan Sayidina al-Hasan bin Ali RA yang singkat itu (6 bulan) ke dalam

Khulafa ur-Rasyidin. Itulah dia 30 tahun yang dimaksudkan oleh baginda SAW dalam

haditsnya yang berbunyi (terjemahan) kira-kira: “Kekhalifahan akan berlaku ke atas

umatku selama 30 tahun. Selepas itu, berlaku pula zaman amir-amir.” Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tarmizi dan lain-lain. Hadits yang kedua juga

menyebutkan Zaman Kekhalifahan. Zaman ini telah berlaku menurut catatan sejarah dan

telah juga berlalu daripada kita.

3. Zaman Pemerintahan Yang Menggigit (Fitnah), yaitu zaman yang bermula sejak

turunnya Sayidina Hasan bin Ali RA sehinggalah berakhir pada tahun 1924M. Ini

termasuklah zaman Umaiyah, Abbasiah, Mameluk, Fatimiyah, Moghul, Seljuk, Ayubiah,

sehinggalah ke saat jatuhnya kerajaan Osmaniah, Turki pada tahun 1924. Zaman ini

termasuklah semua wilayah yang diperintah oleh pemerintah Islam, yang memakai

bermacam-macam gelaran itu separti Amir, Khalifah, Sultan, Raja dan sebagainya. Namun

terdapat beberapa orang pemerintah yang patut dikecualikan, karena adil pemerintahan

mereka. Antaranya yang lazim kita kenal ialah Umar bin Abdul Aziz, Abdullah bin az-Zubair,

Muhammad al-Fateh dan Salahuddin Al-Ayubi. Dalam hadits yang kedua, zaman

pemerintahan ini lebih diperincikan sehingga dibahagi kepada dua, disebutkan sebagai

Zaman Amir-amir dan Zaman Raja-raja. Maknanya, Zaman Amir-amir itu berlaku lebih

dahulu, kemudian barulah diikuti oleh Zaman Raja-raja, untuk menunjukkan lebih-lebih lagi

zalimnya daripada zaman sebelumnya. Zaman ini juga telah berlaku dan kini hanya menjadi

bahan sejarah bagi pengkaji sejarah, dan juga telah berlalu daripada kita, separti urutan yang

ditetapkan.

4. Zaman Diktator, yaitu zaman pemerintahan yang bermula sejak jatuhnya Kerajaan

Osmaniah dan berlangsung hingga kini. Pada zaman ini, separti yang diisyaratkan, raja-raja

sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah para pemimpin yang digelar Presiden atau Perdana

Menteri. Kedua-duanya adalah sistem diktator, separti yang telah diisyaratkan oleh kedua-dua

buah hadits di atas. Jika ada pun raja-raja, sudah tidak mempunyai kuasa penuh lagi separti

zaman-zaman sebelumnya. Zaman ini termasuklah semua pemerintah yang menguasai dunia

Islam, sama ada yang menggunakan sistem imperial (beraja), berorientasikan parti-parti

politik (Perdana Menteri), pemerintahan rakyat, sosialis atau republik (Presiden). Semuanya

tidak berpandukan kepada sistem Islam yang sejati, tepat separti apa yang kita alami hari ini.

Zaman diktator ini sedang berlangsung dan insya-Allah akan diangkat oleh-Nya tidak lama

lagi. Berdoalah banyak-banyak agar zaman ini segera Dia angkatkan daripada kita.

5. Zaman Kekhalifahan, yang pemerintahannya sama dengan pemerintahan zaman Khulafa

ur-Rasyidin dan Zaman Kenabian. Zaman ini belum lagi berlaku, dan insya-Allah akan

berlaku, karena telah disebut dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, Sodiqul Masduq.

Untuk menghadapi zaman ini, kita umat Islam perlulah bersedia dan bersungguh-sungguh

menghadapi kedatangannya, yang tidak perlu diragui lagi itu. Antara caranya ialah dengan

mengamalkan sungguh-sungguh cara hidup Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan

menurut jejak para Salafus Soleh. Untuk membina kejayaan separti zaman dahulu, kita

mestilah mengikut apa yang umat zaman dahulu (Zaman Rasulullah SAW) lakukan –

peningkatan dalaman. Para pengamal ajaran Islam akan menjadi ghurabak (orang asing),

separti yang berlaku kepada generasi awal Islam dahulu. Melalui para ghurabak inilah Allah

turunkan pertolongan-Nya sehingga naik Imam Mahdi memerintah seluruh umat Islam di

seluruh dunia. Penurunan seorang khalifah oleh Allah SWT kepada umat Islam merupakan

satu nikmat yang amat besar, separti firman-Nya yang terjemahannya kira-kira begini,

“Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku,

ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi dari

kalangan kamu dan dijadikan-Nya kamu raja-raja.”

(Al-Maidah : 20)

Bagaimanakah Cara Sebenar Islam Naik Semula?

Setiap orang yang mengaku beragama Islam, mau tidak mau pasti inginkan Islam

memerintah negara ini khususnya, dan dunia ini amnya. Namun ramai yang masih tidak mengetahui

bagaimanakah caranya Islam dapat naik semula untuk memerintah dunia ini. Masih ramai yang

tertanya-tanya bagaimanakah caranya Islam boleh muncul sebagai kuasa baru dunia itu. Dan masih

terlalu ramai yang tidak nampak apakah ada cara yang sesuai untuk Islam naik. Selain itu, masih ramai

yang keliru dengan kaedah kemunculan semula Islam pada kali ini.

Akibat daripada itu, ramailah yang mengikut-ikut saja cara yang sedia ada. Ramailah yang

taklid buta dan yang mentaklidbutakan orang, sedangkan pada masa yang sama mereka sibuk

mengajak orang ramai supaya jangan bertaklid buta, kononnya tidak akan maju sampai bila-bila.

Masing-masing masih tidak jelas apa itu pemerintahan Islam yang sebenar, dan jika dikatakan

kepadanya bahwa Islam naik tidak melalui kaedah politik yang digunakan pada hari ini, tiba-tiba

saja mereka akan garu kepala yang tidak gatal. Tidak kurang pula yang terus menolak tanpa berfikir

lagi dan sebagainya.

Setelah itu, timbul pula beberapa persoalan yang amat penting untuk dijawab dengan penuh

saksama dan tepat menurut kehendak ajaran Islam yang tulen. Antara persoalan utama yang selalu

diajukan jika diberitahu kepadanya bahwa Islam tidak naik melalui sistem yang sedia ada ialah,

apakah kaedah itu adalah;

1. Kaedah politik Barat, yang menekankan penggunaan sepenuhnya sistem demokrasi yang

diasaskan oleh Barat, sistem politik ala-Barat atau menggunakan gabungan antara sistem

demokrasi yang disesuaikan dengan Islam ( ½ demokrasi dan ½ lagi Islam )?

2. Kaedah rampasan kuasa separti yang pernah digunakan di Pakistan, Afghanistan, Libya dan

Iran?

3. Kaedah jihad terhadap yang berlainan agama separti mengebom gereja-gereja, menyerang

kuil-kuil dan membunuh pengikut-pengikut mereka separti oleh KMM, Al-Ma’unah, GAM

dan MILF?

4. Kaedah cakna dan memperkasakan ilmu pengetahuan separti yang sering dilaung-laungkan

oleh para sarjana dan cendekiawan Islam di hampir setiap puncak menara gading?

5. Kaedah penguasaan ekonomi separti yang dicanang dan dipraktikkan oleh para usahawan

dan koperat Islam?

6. Kaedah penerapan nilai-nilai Islam yang menekankan penghayatan secara tebuk-tebuk separti

yang pernah coba diterapkan ke dalam sistem pentadbiran dan perbankan kita suatu ketika

dahulu?

7. Atau adakah cara lain lagi, selain daripada yang di atas, yang boleh digunakan untuk

membolehkan Islam naik semula memerintah dunia ini? Jika ada, apakah nama cara itu?

Siapa pengasasnya? Di mana tempatnya? Apakah orang itu sudah ada pada masa kita ini?

Bagaimana fikrahnya? Bagaimana ilmunya? Apa nama partinya jika dia orang politik? Jika dia

bukan orang politik, apakah nama gerakannya? Militankah dia?

Islam tidak akan dan tidak pernah berjaya jika dinaikkan menggunakan kaedah yang lain

daripada kaedah Islam itu sendiri. Diumpamakan kita membasuh kain yang terkena tahi ayam dengan

menggunakan arak. Itulah umpamanya orang yang coba menegakkan Islam dengan menggunakan

kaedah selain dari kaedah yang ada dalam Islam itu sendiri. Ada yang berkata, kita naik dahulu dengan

cara Barat, dan selepas mendapat kuasa nanti, kita tukarlah sistem Barat itu dengan sistem Islam. Cara

ini juga tidak betul karena apabila kita menggunakan kaedah yang selain dari Islam, pastilah hasilnya

akan melencong pula dari yang disasarkan.

Kaedah rampasan kuasa tidak akan berjaya karena bukti-bukti sejarah yang terang jelas

menunjukkan bahwa kaedah ini sentiasa gagal membawa keamanan kepada sesebuah negara itu,

malah rakyat akan bertambah membenci kerajaan yang didirikan secara kekerasan dan rampasan

kuasa. Kaedah jihad separti yang coba dilaksanakan oleh beberapa pihak sebenarnya bukanlah bentuk

jihad yang dikehendaki oleh Islam. Ada banyak bentuk jihad yang lain yang lebih sesuai diterapkan

kepada orang ramai, sama ada kepada yang beragama Islam sendiri, maupun kepada orang yang

bukan Islam. Jihad dengan senjata bukanlah kaedah yang pertama dan utama yang patut kita gunakan.

Lagipun kaedah ini tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits-hadits mengenai

peristiwa akhir zaman.

Kaedah cakna dan memperkasakan ilmu separti yang selalu disebut-sebut di hampir setiap

forum dan seminar sebenarnya bukanlah kaedah yang terbaik untuk membangunkan Islam. Ilmu

yang tidak disertakan tauhid, roh Islam dan amalan hati pasti akan gagal juga. Apatah lagi jika guru

yang mengajar agama Islam itu adalah orang yang tidak tentu akidahnya, orangnya fasik ataupun

orang kafir. Jika benar dengan memperkasakan ilmu-ilmu agama dapat membangunkan ummah,

kenapa sehingga kini universiti masih gagal menunjukkan bahwa merekalah pelopor terhadap

kebangkitan semula Islam di rantau sebelah sini? Setakat buku ini ditulis, tidak pernah lagi ada orang

yang berkata bahwa kebangkitan semula Islam pada zaman ini di Timur ini, bermula di universiti,

dibangkitkan oleh para pensyarahnya. Kaedah penguasaan ekonomi juga menunjukkan hasil yang

hampir sama jika dilihat secara umum, menurut kaca mata orang ramai.

Kaedah penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pentadbiran dan perbankan juga tidak

menunjukkan bahwa kaedah ini mampu menjadi peneraju kebangkitan semula Islam pada zaman ini.

Malah sebenarnya kaedah ini lebih banyak menghasilkan orang-orang yang berpura-pura dan bersikap

berketrampilan (serba boleh). Maksudnya, orang itu akan mempermain-mainkan Islam sama ada

secara sedar atau tidak. Misalnya mereka berpakaian biasa yang terdedah sana dan sini pada hari-hari

biasa, manakala pada hari Jumaat, bertudung litup. Kemudian pada hari lain, buka semula separti

biasa. Atau contoh lain ialah orang itu boleh menjadi imam sembahyang pada satu masa, manakala

pada masa yang lain, dia juga mampu menjadi imam masa berjudi atau minum arak.

Memang persoalan separti ini pernah ditimbulkan oleh orang ramai. Pada hari ini, umat

Islam sudah mula frust dan fed up terhadap sistem politik yang ada dan digunakan pada hari ini.

Mereka bukan tidak maukan Islam itu naik, tetapi jemaah-jemaah yang kononnya mendukung

perjuangan menegakkan sebuah negara Islam masih belum juga menampakkan sebarang persediaan

untuk menyambut tugas yang maha besar itu. Mereka masih lagi sibuk dengan cara dahulu juga yaitu

bertempik dengan penuh semangat sambil mencerca pihak lawan yang kononnya tidak maukan

Islam, tidak nampak lagi usaha yang bersungguh-sungguh dari mereka, yang menjurus ke arah itu,

sedangkan canangannya sudah begitu lama diuar-uarkan.

Sebenarnya memang benar bahwa Islam tidak naik dengan cara yang sedia ada pada hari ini,

dan sekali-tidak tidak akan naik dengan cara itu. Islam ada sistemnya sendiri yang amat jauh berbeda

daripada sistem-sistem yang sedia ada, baik pada hari ini maupun pada masa lalu. Kaedah yang kita

amalkan pada hari ini bukanlah kaedah Islam atau kaedah yang sesuai dengan Islam. Untuk

memudahkan pemahaman tentang masalah ini, berikut diperturunkan beberapa ciri khusus yang perlu

diperhatikan masa menilai seseorang itu, sama ada layak kita jadikan pemimpin Islam kita atau

tidak. Jika tidak ada, maka tidak layaklah dia memperkatakan negara Islam, apatah lagi mau

memerintahnya.

1. Mula-mula sekali Allah SWT turunkan pemimpin berkenaan. Ini adalah perlu karena pada diri

pemimpin berkenaanlah Allah wakilkan pentadbiran-Nya untuk menguruskan sekalian

manusia. Hanya dengan orang yang telah Allah SWT sendiri pilih secara khusus untuk

menjadi wakil-Nya mentadbir manusia, barulah Islam akan turut sama naik, bersama-sama

dengan naiknya pemimpin berkenaan sebagai pemerintah manusia. Hal ini tidaklah perlu

diherankan sangat, atau dipartikaikan lagi, karena contohnya sudah amat jelas. Contohnya

Rasulullah SAW dilantik sebagai pemimpin manusia melalui firman-Nya:

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya.”

(Al-Aa’raf : 158)

Orang yang menjadi rasul adalah juga pemimpin bagi umatnya, karena salah satu tugas rasul

itu adalah memimpin umatnya melaksanakan syariat Allah, dan sekali gus menjadi ketua bagi

umat masing-masing. Begitu juga dengan Bani Israel yang Allah datangkan Talut sebagai

pemimpin mereka. Ini ditegaskan dalam firman-Nya yang bermaksud,

“Dan nabi mereka (Nabi Samuel AS) berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat

untuk kamu semua Talut sebagai raja…”

(Al-Baqarah : 247)

Begitu juga masa Allah SWT melantik Nabi Musa AS sebagai pemimpin mereka, separti

firman-Nya yang bermaksud,

“Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada

kamu semua ketika Dia melantik di kalangan kamu nabi-nabi dan dijadikannya kamu raja-raja.”

(Al-Maidah : 20)

Orang itu dan kepemimpinannya mestilah bertaraf Khalifah. Ini sesuai dengan firman Allah

SWT yang bermaksud,

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan

seorang khalifah di atas muka bumi…”

(Al-Baqarah : 30)

2. Disesuaikan dengan zaman munculnya. Pemimpin separti ini tidak diturunkan secara semberono

saja, malah ditentukan pada setiap zaman, bentuk-bentuk kepemimpinan yang perlu

dilakukannya. Misalnya untuk zaman ini, pemimpin itu mestilah berusaha menghidupkan

kembali sistem pemerintahan Islam sepusat (Centralized Islamic World) yang negara-negara

Islam lain tumpang bernaung di bawahnya dan dia juga berusaha menghidupkan kembali

sistem khalifah. Pemimpin itu perlu berjuang ke arah ini pada zaman ini karena sistem

khalifah sudah lama dipadamkan dari dunia Islam oleh kuasa-kuasa Barat. Kalau pemimpin

berkenaan hanya pandai berkokok tentang Islam di bawah tempurung saja, dan tidak pernah

coba menghidupkan sistem khalifah separti dahulu, maknanya dia bukan pemimpin Islam

sejati, malah dia adalah pemimpin yang mencari kepentingan peribadi. Kalau pemimpin itu

tidak pernah berusaha membawa pentadbiran Islamnya keluar dari sempadan negaranya,

maka dia juga bukanlah seorang pemimpin sejati yang ditunjuk oleh Allah untuk kita. Dia

sebenarnya hanyalah seorang pemimpin biasa yang apabila tiba masanya, pasti akan turun

juga dari pemerintahannya (sama ada secara sukarela atau terpaksa) untuk memberi laluan

kepada pemimpin sejati itu naik memerintah.

3. Diberikan sifat-sifat khusus yang jauh berbeda daripada pemimpin lain untuk memudahkan

orang ramai mengenalinya. Pada satu-satu masa, yakni pada setiap seratus tahun, hanya dia

seorang saja yang diberikan sifat-sifat khusus begini, yang sebenarnya bukanlah suatu

yang asing dalam Islam. Hanya dikarenakan umat Islam sudah terlalu lama tidak

mengamalkannya atau melihat Islam secara realiti, maka apa yang dibawanya itu dilihat

sebagai sesuatu yang baru. Itulah salah satu sifat utama seorang pemimpin yang ditunjuk oleh

Allah, mampu membawa perubahan yang menyeluruh kepada seluruh umat, tanpa mengira

sempadan negara dan bangsa. Apa yang dibawanya itu amat asing bagi, bukan saja orangorang

kafir malah umat Islam sendiri, termasuk kalangan ulamanya. Ini sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW yang bermaksud,

Islam itu permulaannya adalah asing, dan nanti akan kembali menjadi asing, separti

permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu.”

Muslim

4. Dikhususkan ilmu, penghayatan dan kefahaman kepadanya yang bersesuaian dengan zaman itu. Ini

amatlah penting karena dengan pemberian sifat-sifat khusus separti inilah mereka diberi

kemampuan untuk membawa seluruh manusia kepada Allah, sedangkan sebelumnya mereka

begitu hanyut dengan pelbagai bentuk keduniaan yang melalaikan. Dengan ilmu mereka yang

sentiasa hidup itulah, umat Islam akan tertarik hatinya untuk kembali mengamalkan ajaran

Islam, bertaubat dari perangai lamanya dan bertukar menjadi orang yang saleh. Ini tidak perlu

diherankan karena Rasulullah SAW pernah berbuat demikian terhadap para sahabat baginda

separti yang banyak diriwayatkan, baik di dalam buku-buku sejarah Islam maupun di dalam

buku-buku sejarah umat Islam. Hal ini tidak akan Allah berikan kepada mana-mana

pemimpin pun pada sesuatu zaman itu. Jika ciri-ciri ini ada pada seseorang, maka orang

itulah pemimpin sejati kita, tidak akan ada dua atau tiganya lagi. Jika hendak terjumpa pun

orang yang mempunyai ciri-ciri yang sama, kenalah tunggu hingga seratus tahun lagi. Itupun

jika umur kita masih panjang atau dunia ini masih belum dikiamatkan lagi.

5. Pemimpin umat Islam adalah orang yang paling bertakwa di kalangan manusia. Mereka bukan

saja orang Islam, malah dia beriman kepada Allah. Dia membesarkan sembahyang bagi

dirinya dan memerintahkan pengikutnya membesarkan sama sembahyang. Allah SWT sangat

dibesarkan, ditakuti dan dicintai melebihi dari segala-galanya. Segala ungkapan cinta dan

asyik, tertuju khusus kepada Allah. Apabila pemimpinnya sendiri mencintai Allah, pastilah

rakyatnya akan turut sama mencintai Allah. Sunnah Rasul SAW sangat dibesarkan dalam

setiap aspek kehidupan sehingga perkara yang kecil-kecil pun dibesarkan sama, karena

kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW terzahir dalam setiap tindak tanduk mereka.

Semua ini sudah diterangkan oleh Allah SWT sendiri separti firman-Nya yang mafhumnya,

“Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang sentiasa

mendirikan sembahyang, yang mengeluarkan zakat dan adalah mereka itu orang-orang yang rukuk.”

(Al-Maidah : 55)

6. Ditentukan tempat munculnya. Rasulullah SAW sudah menjelaskan tempat munculnya

pemimpin akhir zaman. Untuk akhir zaman ini, tempat munculnya juga sudah dijelaskan oleh

Nabi SAW dengan menyatakan, yang maksudnya,

“Seorang lelaki dari anak cucu Al-Hasan akan datang dari arah Timur. Jika dia menghadap ke

arah gunung, akan dipukulnya sampai rata, sehingga mereka berjaya melaluinya.”

Orang yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah Syuaib bin Saleh at-Tamimi, datang dari

keturunan Sayidina Hasan bin Ali RA yaitu keturunan Ahlulbait dan tempat munculnya

adalah di Timur. Timur yang dimaksudkan itu adalah di Asia Tenggara ini, yaitu kawasan

tempat tinggal kita sekarang.

7. Ditentukan pengikut-pengikutnya. Pada zaman Rasulullah SAW, ditentukan bahwa pengikutpengikut

baginda disebut sebagai Sahabat, ditentukan pula bahwa Allah SWT telah meredai

mereka semuanya dengan firman-Nya yang bermaksud,

“Sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang mukmin (para sahabat) masa mereka berbaiat

kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Allah

turunkan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang

hampir.” (Al-Fath : 18)

Manakala untuk umat akhir zaman yaitu zaman kita ini, para pengikutnya juga adalah khusus

separti yang pernah disebutkan oleh Sayidina Ali KMW,

“Apabila dia yang dari ahli keluarga Muhammad SAW keluar, Allah akan mempertemukan

para pengikutnya dari Timur dan Barat dengannya, separti bertemunya awan-awan pada musim

luruh. Mereka adalah ar-Rufaqak, mereka datang daripada penduduk Kufah, dan Wali Abdal

yang datang daripada penduduk Syam.”

Selain mereka ini, ada sekumpulan lagi pengikut khususnya yang bilangannya lebih besar,

yang merangkumi para Rufaqak itu tadi dan disebut sebagai Ikhwan. Ini dijelaskan oleh

sabda Nabi SAW yang maksudnya,

Aku tersangat rindu kepada para Ikhwanku.” Maka bertanyalah para sahabat, “Ya

Rasulullah SAW, bukankah kami ini Ikhwanmu?” Rasulullah SAW menjawab, “Bukan,

malah kamu adalah sahabatku. Sedangkan Ikhwanku adalah orang yang beriman denganku

walaupun mereka tidak pernah melihatku.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah RA dan Anas RA

dengan matan yang sedikit berlainan.

Ikhwan inilah golongan yang memperkembangkan Islam pada akhir zaman, menggantikan

para sahabat RA yang telah memperkembangkan Islam pada awal Islam dahulu. Mereka ini

juga telah Allah redhai kepada mereka separti yang disebutkan oleh sebuah lagi hadits, riwayat

Imam Muslim.

Dari Nawas bin Sam’an RA, katanya, Suatu pagi Rasulullah SAW menyebutkan hal Dajjal.

“… (Haditsnya panjang… dipendekkan) … Isa AS mengejar Dajjal itu sampai ditemuinya di

Bab Lud lalu dibunuhnya. Kemudian, suatu kaum (maksudnya para Ikhwan) yang dipelihara

Allah daripada tipuan Dajjal, datang menemui Nabi Isa bin Maryam AS. Lalu dibarutnya

muka mereka dan diceritakannya kepada mereka tingkat kediaman mereka di dalam syurga.

Dalam keadaan demikian, ketika itu Allah mewahyukan kepada Isa AS: …”

Muslim

8. Diuji dengan cabaran-cabaran khusus untuk memantapkannya. Cabaran dan dugaan ini cukup berat,

sekira-kira tidak tertanggung oleh mana-mana pemimpin lain pun di dunia ini pada masa itu.

Ini adalah suatu yang amat perlu supaya beliau akan lebih bersih hatinya, lebih tahan

menerima ujian, cukup sabar menghadapi cobaan, lebih bersedia menghadapi tugas dan

cabaran lebih besar pada masa-masa hadapan, memantapkan hatinya, menghapuskan dosadosa

dan kesalahannya, dosa-dosa ahli dan jemaahnya dan lebih kuat imannya kepada Allah.

Ini sesuai dengan sebuah hadits yang terjemahannya berbunyi kira-kira begini,

“…Kami Ahlulbait, telah Allah pilih akhirat kami lebih dari dunia kami. Kaum kerabatku akan

menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak sehingga datanglah Panji-panji Hitam dari Timur.

Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh

kejayaan. Sesiapa di antara kamu atau keturunan kamu yang hidup pada masa itu, datangilah Imam

yang dari ahli keluargaku walau terpaksa merangkak di atas salji. Sungguh, mereka adalah pembawa

Panji-panji yang mendapat hidayah…” (At-Tarmizi, Al-Hakim, Abu

Daud)

9. Diuji dan ditapis pengikut-pengikutnya untuk menguji kekuatan iman dan keikhlasan hatinya. Hal ini

amat perlu karena dengan melalui ujian dan tapisan demi tapisan itulah baru diketahui siapa

yang benar-benar ikhlas berjuang karena Allah, dan sesiapa yang banyak dosanya pasti

tartinggal. Ingat, walau berapa ramai pun yang tartinggal, Pemuda Bani Tamim tetap

bergerak ke hadapan dan langkahannya tetap laju mara menuju ke matlamat yang telah

ditetapkan oleh Jadual Allah. Sesiapa yang mau mengikutnya perlulah bersabar dan tahan

menerima ujian, biar seberat mana pun ujian yang terpaksa diterima itu. Jika Pemuda Bani

Tamim terpaksa melalui tujuh tahap ujian berat separti di atas, maka pengikut-pengikutnya

terpaksa juga menerima ketujuh-tujuh ujian itu, tidak dapat tidak. Cuma bedanya, setinggi

mana pun ujian yang diterima oleh si pengikut, tetap tidak lebih berat daripada ujian yang

ditanggung oleh Pemuda Bani Tamim itu sendiri. Beliau terpaksa menanggung segala ujian

itu yang jauh lebih berat dan sukar daripada apa yang diterima oleh pengikutnya.

10. Dinaikkan secara yang tidak zalim. Bolehkah Islam ditegakkan setelah kerajaan yang sedia ada

ditumbangkan secara zalim? Artinya, kita menegakkan keadilan dengan cara yang zalim?

Talut dinaikkan sebagai raja dengan cara yang tidak zalim. Dia tidak merampas kuasa dan

tidak pula dengan melobi rakyat supaya menyokongnya. Kemunculannya adalah hasil doa

dan rintihan rakyat dari kalangan Bani Israel kepada Allah. Nabi Musa AS juga menjadi

pemerintah bagi Bani Israel secara semula jadi, tidak ada pengaruh-mempengaruhi dan tidak

pernah pula menabur janji-janji manis kepada rakyat. Nabi Muhammad SAW juga tidak

pernah menjadi pemimpin dengan menjatuhkan pemimpin Quraisy di Makkah, tidak pernah

juga mempengaruhi penduduk Makkah supaya menyokong baginda, tidak pernah menabur

janji-janji manis atau janji-janji politik, tidak juga melalui undi dan sokongan rakyat. Malah

jauh sekali daripada mencerca peribadi-peribadi pemimpin Quraisy di kota Makkah itu

biarpun mereka itu amat nyata kafirnya, malah sudah dimaktubkan kekafiran mereka di

dalam Al-Quran. Setiap pemimpin yang zalim dijatuhkan oleh Allah karena mereka

menentang rasul-rasul dan wali-wali Allah dan dalam konteks akhir zaman, pemerintah itu

dijatuhkan karena mereka menentang pemimpin sejati akhir zaman. Mereka juga dijatuhkan

oleh Allah karena dosa-dosa mereka sendiri yang sudah terlalu banyak dan karena terlalu

zalim terhadap Orang-orang Allah, bukannya oleh kuasa rakyat atau melalui sistem

demokrasi.

Allah SWT telah mengingatkan kita bahwa pemerintah (dan rakyat) yang zalim itu akan Dia

binasakan karena kezaliman mereka pada waktu yang telah Dia tetapkan sendiri separti dalam

firman-Nya yang bermaksud kira-kira begini,

“Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan apabila mereka berbuat zalim, dan Kami jadikan bagi

mereka itu kebinasaannya pada waktu yang telah dijanjikan.”

(Al-Kahfi : 59)

Pemimpin akhir zaman juga tidak pernah melobi rakyat supaya menyokongnya. Sokongan

rakyat kepadanya datang dengan sendiri, melalui hati yang sangat rapat dengan Allah.

Sokongan rakyat adalah dengan melaksanakan setiap perintahnya dengan sepenuh taat, tidak

berbuat jahat walaupun berada jauh daripada pemimpinnya itu atau tanpa pengetahuan

pemimpinnya. Malah setelah pemimpinnya mati sekalipun, mereka tetap tidak akan berbuat

jahat karena mereka taatkan pemerintah mereka tidak mengira sama ada pemimpin mereka

itu ada di hadapan atau jauh ataupun setelah matinya. Itulah pemimpin sejati, pemimpin yang

sentiasa berada di hati, bukan di jari.

11. Diangkat sebagai pemimpin pada masa yang bersesuaian. Lazimnya pada awal setiap kurun Hijrah.

Ulama yang zahir bukan pada masanya yang tepat, tidak sekali-kali boleh dikatakan sebagai

mujaddid walaupun ilmunya sangat luas, jasanya sangat besar terhadap umat Islam,

pemahamannya dikagumi, tulisan-tulisannya sangat banyak dan matinya pun sebagai seorang

syahid. Seorang mujaddid mestilah zahir pada awal kurun Hijrah, bukan di tengah-tengah

kurun. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang maksudnya,

“Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada awal setiap seratus tahun orang yang akan

memperbaharui urusan agamanya.” (Abu Daud,

At-Tabari, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Artinya, apabila tiba saja pada setiap awal kurun Hijrah, maka umat Islam mestilah

menumpukan perhatian mereka untuk mencari siapakah dia pemimpin yang Allah utuskan

untuk kurun berkenaan. Hal ini telah Allah wajibkan kepada kita, semua umat Islam, untuk

mencarinya, mengisytiharkan nikmat ini ke seluruh dunia dan kemudian bersama-sama

melantiknya sebagai pemimpin seluruh umat Islam, tanpa mengira sempadan mazhab,

pendidikan, geografi atau sebagainya lagi. Hanya dengan inilah saja caranya Islam akan

menjadi tinggi dan nasib umat Islam akan terbela sepenuhnya daripada segala macam

kesukaran dan penderitaan yang sedang kita tanggung pada hari ini. Nasib kita di akhirat sana

pun akan lebih terbela dengan keberadaan orang pilihan Allah ini di tengah-tengah kita.

12. Diberi keupayaan menghapuskan khurafat-khurafat dan bidaah yang sedang berleluasa. Ini

sesuai dengan firman-Nya yang bermaksud,

“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah supaya agama (Islam yang satu) itu hanyalah

untuk Allah semata-mata…”

(Al-Anfal : 39)

13. Diberi keupayaan menghapuskan sistem-sistem yang tidak Islamik dan menggantikannya dengan

kaedah Islam tulen, separti firman-Nya yang bermaksud,

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk dan agama yang benar untuk

dimenangkan oleh-Nya atas segala agama yang lain keseluruhannya, walaupun orang-orang musyrik itu

tidak menyukai.” (At-Taubah : 33)

14. Diberi keupayaan membawa keadilan yang merata, yang sesuai dengan tuntutan syarak. Adil yang

dimaksudkan adalah adil menurut Al-Quran, bukannya adil menurut kaca mata Barat.

Keadilan yang hakiki tidak akan mampu ditegakkan melainkan oleh seorang pemimpin yang

ditunjuk dan didatangkan khusus oleh Allah untuk manusia. Hal ini barang kali agak jelas dan

mudah, menurut kefahaman masing-masing. Oleh itu, tidak perlulah diperpanjangkan lagi di

sini.

15. Pemimpin sejati adalah orang yang ditaat zahir dan batin. Pada hari ini, ramai pemimpin yang sudah

tidak dihormati lagi oleh rakyatnya. Malah orang bawahannya juga sudah tidak tahu lagi

menghormati pemimpin mereka. Hal ini sebenarnya adalah disebabkan pengaruh sistem

Yahudi yang menyusup masuk ke dalam budaya dan hati kita secara yang amat halus

sehingga tidak kita sedari. Memang orang-orang Yahudi tidak pernah mau menghormati

sesiapa pun. Usahkan orang yang bertaraf pemimpin atau raja di kalangan mereka, malah

orang yang bertaraf rasul pun tidak pernah mereka hormati. Lihatlah bagaimana Al-Quran

merakamkan cara mereka memanggil nabi mereka. Disebutkan di dalam beberapa banyak

ayat Al-Quran, mereka memanggil Nabi Musa AS itu dengan sebutan, “Wahai Musa!…”

saja. Tidak ada disebutkan mereka memanggilnya dengan Alaihissalam atau Rasulullah.

Begitulah biadabnya mereka terhadap rasul-rasul mereka sendiri.

Pemimpin yang sejati ditaati perintahnya zahir dan batin. Beliau mestilah berusaha membina

peribadinya dahulu dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian membina keluarganya dengan

persekitaran Islam, kemudian barulah beliau mendirikan sebuah jemaah untuk memulakan

kepemimpinannya ke tahap yang lebih luas. Ahli-ahli jemaah ini sentiasa taat kepada beliau

karena meyakini kepemimpinan beliau. Itulah bentuk kepemimpinan yang dikehendaki

separti dalam sabda Nabi SAW yang maksudnya,

“Tiada Islam melainkan dengan jemaah, tiada jemaah melainkan dengan kepemimpinan dan

tiada kepemimpinan melainkan dengan ketaatan.”

Begitu juga sabda Nabi SAW yang menyebutkan, maksudnya,

“Sesiapa yang mentaatiku maka berarti dia telah mentaati Allah dan sesiapa yang

menderhakaiku maka berarti dia telah menderhakai Allah. Sesiapa yang mentaati Amirku maka

berarti dia mentaatiku dan sesiapa yang menderhakai Amirku maka berarti dia telah

menderhakaiku.”

Untuk mendapatkan pengesahan seseorang itu sebagai pemimpin umat, perlu berlaku

baiat antara si pemimpin dengan si rakyat yang dipimpin. Orang yang tidak berbaiat

kepada pemimpin, mendapat dosa yang besar dan dianggap penderhaka, sehinggalah

dia membaiat pemimpin berkenaan. Ini telah digambarkan oleh baginda SAW dalam

haditsnya yang bermaksud,

“Sesiapa yang mati sedangkan pada lehernya tiada tanggungan baiat, maka matinya adalah mati

dalam keadaan jahiliyah.”

(Muslim)

Selain itu, sesebuah jemaah atau parti yang memperjuangkan kebenaran seharusnya mampu

melakukan yang berikut, sebagai tanda merekalah golongan yang dimaksudkan oleh hadits-hadits dan

patut disokong sepenuhnya.

1. Ahli yang memasukinya mampu melakukan perubahan hati. Perubahan ini berbentuk

membersihkan hati mereka daripada dosa dan titik-titik hitam. Jemaah menggalakkan mereka

banyak-banyak bertaubat.

2. Ahli-ahlinya mampu menyelaraskan pemahaman terhadap hampir seluruh aspek perjuangan.

Hal ini hanya mampu dilakukan oleh sebuah jemaah saja dalam setiap seratus tahun atau

pemimpinnya itu seorang yang bertaraf mujaddid atau sekurang-kurangnya bertaraf imam

mujtahid mutlak.

3. Ahli-ahlinya mampu melakukan perubahan fizikal. Pakaian mereka semakin kemas menurut

syarak dan sentiasa dipatuhi sepanjang masa, walau di mana saja mereka berada, bukan

saja masa di hadapan para pengikut mereka.

4. Ahli-ahlinya mampu mempartingkatkan iman dari masa ke masa. Jika ini dapat

dilakukan, itulah juga tandanya jemaah itu adalah jemaah kebenaran.

5. Ahli-ahlinya mampu memperkemaskan ibadat-ibadat wajib dan istiqamah dengan ibadat yang

sunat-sunat. Salah satu tanda orang yang dikasihi oleh Allah SWT ialah mereka sentiasa

memperkemaskah ibadat yang wajib dan istiqamah dengan ibadat yang sunat-sunat. Hanya

jemaah kebenaran saja yang mampu menitikberatkan ibadat sunat ini di kalangan ahlinya.

Jika selain jemaah kebenaran, pengikut imam mujtahid mutlak juga boleh berbuat demikian.

Yang selain dari itu, semuanya pasti gagal.

6. Ahli-ahlinya mampu memimpin zaman karena pemimpin mereka bertaraf Sahibul Zaman,

bukannya dipimpin oleh zaman. Kepemimpinan mereka mendahului zamannya dan tidak

terkejar oleh jemaah lain, sekurang-kurangnya dalam tempoh masa yang terdekat. Kaedah

perjuangan mereka tepat menurut keperluan zaman.

7. Ahli-ahlinya tidak menggunakan kaedah masa, baik dalam bidang politik, ekonomi,

pendidikan, keilmuan dan sebagainya. Kaedah mereka adalah kaedah lama, kaedah yang

sudah tidak diketahui lagi oleh kalangan ilmuwan, walau yang paling cerdik sekalipun.

8. Mengajak ahli-ahlinya menghisab dosa-dosa dan kesalahan sendiri, tidak memperkatakan

dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain. Lidah mereka bersih daripada menipu,

mengata-ngata orang, memfitnah, membuka aib/kesalahan orang lain atau memperkatakan

dosa orang lain.

9. Ahli-ahlinya menganggap tugas kepemimpinan adalah suatu tanggungjawab yang amat berat

untuk dipikul dan akan dihisab dengan teliti di akhirat kelak. Karena itu, setiap tugas yang

diamanahkan kepada mereka akan dijalankan dengan penuh tanggungjawab walaupun tiada

yang mengawasi pekerjaannya.

10. Ahli-ahlinya tidak meminta sebarang jawatan untuk memimpin dan tidak berhasrat untuk

meminta jawatan. Hal ini amatlah sukar karena lazimnya setiap parti politik akan meminta

orang ramai menyokongnya untuk mendapatkan jawatan dalam sesebuah parti dan

seterusnya dalam pentadbiran negara.

11. Ahli-ahlinya diajak sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap masa dan ketika. Hanya

dengan hati yang sentiasa mengingati Allah sajalah pertolongan-Nya akan tiba dan

perjuangan mereka sentiasa dibantu.

12. Ahli-ahlinya diajak sangat-sangat mencintai Allah SWT dan merindui Rasulullah SAW

sepenuh hati.

13. Jemaahnya mampu membangunkan menurut sunnah sehingga mereka mampu berdikari

tanpa bantuan dan sokongan mana-mana pihak.

14. Ahli-ahlinya tidak terjejas oleh sebarang perubahan duniawi yang merosak dan melalaikan.

Jemaah-jemaah lain tidak akan mampu menjaga ahli-ahlinya daripada terikut-ikut dengan

pengaruh masa yang merosakkan.

15. Ahli-ahlinya tidak dibiarkan begitu saja karena setiap ahlinya adalah ahli-ahli yang

terpimpin dan sentiasa dipimpin. Itulah sikap pemimpin yang benar-benar

bertanggungjawab. Kebajikan mereka sentiasa diisi.

16. Keluarga ahli mereka juga diperhatikan dan turut diasuh dengan keperluan yang sesuai

dengan kehendak jemaah. Keluarga ahli mendapat kefahaman yang sama dengan kefahaman

pemimpin.

17. Setiap ahli yakin dengan perjuangan mereka dan yakin mereka akan mendapat bantuan

daripada Allah SWT. Karena itu mereka sentiasa memperbaiki diri dan mengikis dosa-dosa

dengan harapan doa mereka tidak lagi terhijab akibat dosa-dosa berkenaan.

18. Mereka ditakuti oleh kawan dan lawan. Musuh amat gerun terhadap mereka. Yang sealiran

dengan mereka amat sayang dengan mereka ini dan sentiasa bergantung harap kepada

mereka.

19. Mampu membawa perubahan yang besar kepada corak dan aliran politik masa dengan

hanya sepatah kata, atau dengan satu ungkapan yang pendek saja. Betapalah besar

perubahan yang akan mampu dibawanya jika mereka dibenarkan bercakap dengan panjang

lebar.

Jika ciri-ciri di atas ada pada sesebuah jemaah atau parti, jangan tangguh-tangguh lagi. Itulah

dia jemaah atau parti yang memperjuangkan kebenaran separti yang telah dijanjikan akan muncul

pada akhir zaman. Beramai-ramailah kita mengikutinya dengan hati yang ikhlas dan keyakinan yang

penuh. Semoga kita akan mendapat salah satu tempat sebagai salah seorang yang berbahagia di dunia

ini dan lebih-lebih lagi bahagianya di akhirat kelak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

3 Tanggapan to “Sistem Khalifah Akan Naik Semula Memerintah Seluruh Dunia”

RSS Feed for Bumi Mataram Comments RSS Feed

Apakah yang saudara maksudkan dalam point ke-7 dalam tanda2 jemaah yang memperjuangkan kebenaran yang dimaksudkan oleh hadits-hadits, yang mengatakan Ahli-ahlinya tidak menggunakan kaedah masa, tetapi kaedah lama? terima kasih

jemaah ini telah ada, harap tuan jumpa InsyaAllah


Where's The Comment Form?

  • online

  • bolo dupak

    • 1.111.379 hits
  • Kategori

  • Arsip

  • Meta

  • masukkan eamail anda

    Bergabunglah dengan 104 pengikut lainnya

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: