Kitab Musasar Joyoboyo

Asmarandana :

 1. Kitab Musarar inganggit, Duk Sang Prabu Joyoboyo, Ing Kediri kedhatone, Ratu agagah prakosa, Tan ana kang malanga, Parang muka samya teluk, Pan sami ajrih sedaya,
 2. Milane sinungan sakti, Bathara Wisnu punika, Anitis ana ing kene, Ing Sang Prabu Jayabaya, Nalikane mangkana, Pan jumeneng Ratu Agung, Abala para Narendra,
 3. Wusnya mangkana winarni, Lami-lami apeputra, Jalu apekik putrane, Apanta sampun diwasa, Ingadekaken raja, Pagedongan tanahipun, Langkung arja kang nagara,
 4. Maksihe bapa anenggih, Langkung suka ingkang rama, Sang Prabu Jayabayane, Duk samana cinarita, Pan arsa katamiyan, Raja Pandita saking Rum, Nama Sultan Maolana,
 5. Ngali Samsujen kang nami, Sapraptane sinambrama, Kalawan pangabektine, Kalangkung sinuba suba, Rehning tamiyan raja, Lan seje jinis puniku, Wenang lamun ngurmatana.
 6. Wus lenggah atata sami, Nuli wau angandika, Jeng Sultan Ngali Samsujen, “Heh Sang Prabu Jayabaya, Tatkalane ta iya, Apitutur ing sireku, Kandhane Kitab Musarar.
 7. Prakara tingkahe nenggih, Kari ping telu lan para, Nuli cupet keprabone, Dene ta nuli sinelan, Liyane teka para,” Sang Prabu lajeng andeku, Wus wikan titah Bathara.
 8. Lajeng angguru sayekti, Sang-a Prabu Jayabaya, Mring Sang raja panditane, Rasane Kitab Musarar, Wus tunumplak sadaya, Lan enget wewangenipun, Yen kantun nitis ping tiga.
 9. Benjing pinernahken nenggih, Sang-a Prabu Jayabaya, Aneng sajroning tekene, Ing guru Sang-a Pandita, Tinilar aneng Kakbah, Imam Supingi kang nggadhuh, Kinarya nginggahken kutbah.
 10. Ecis wesi Udharati, Ing tembe ana Molana, Pan cucu Rasul jatine, Alunga mring Tanah Jawa, Nggawa ecis punika, Kinarya dhuwung puniku, Dadi pundhen bekel Jawa.
 11. Raja Pandita apamit, Musna saking palenggahan, Tan antara ing lamine, Pan wus jangkep ing sewulan, Kondure Sang Pandita, Kocapa wau Sang Prabu, Animbali ingkang putra.
 12. Tan adangu nulya prapti, Apan ta lajeng binekta, Mring kang rama ing lampahe, Minggah dhateng ardi Padhang, Kang putra lan keng rama, Sakpraptanira ing gunung, Minggah samdyaning arga.
 13. Wonten ta ajar satunggil, Anama Ajar Subrata, Pan arsa methuk lampahe, Mring Sang Prabu Jayabaya, Ratu kang namur lampah, Tur titis Bathara Wisnu, Njalma Prabu Jayabaya
 14. Dadya Sang Jayabaya ji, Waspada reh samar-samar, Kinawruhan sadurunge, Lakune jagad karana, Tindake raja-raja, Saturute laku putus, Kalawan gaib sasmita.
 15. Yen Islama kadi nabi, Ri Sang aji Jayabaya, Cangkrameng ardi wus suwe, Apanggih lawan ki Ajar, Ajar ing gunung Padhang, Awindon tapane guntur, Dadi barang kang cinipta.
 16. Gupuh methuk ngacarahi, Wus tata dennya alenggah, Ajar angundang endhange, Siji nyunggi kang rampadan, Isine warna-warna, Sapta wara kang sesuguh, Kawolu lawan ni endang.
 17. Juwadah kehe satakir, Lan bawang putih satalam, Kembang melathi saconthong, Kalawan getih sapitrah, Lawan kunir sarimpang, Lawan kajar sawit iku, Kang saconthong kembang mojar.
 18. Kawolu endang sawiji, Ki Ajar pan atur sembah, “Punika sugataningong, Katura dhateng paduka,” Sang Prabu Jayabaya, Awas denira andulu, Sedhet anarik curiga.
 19. Ginoco ki Ajar mati, Endhange tinuweg pejah, Dhuwung sinarungken age, Cantrike sami lumajar, Ajrih dateng sang nata, Sang Rajaputra gegetun, Mulat solahe kang rama.
 20. Arsa matur putra ajrih, Lajeng kondur sekaliyan, Sapraptanira kedhaton, Pinarak lan ingkang putra, Sumiwi muriggweng ngarsa, Angandika Sang-a Prabu, Jayabaya mring kang putra.
 21. Heh putraningsun ta kaki, Sira wruh solahing Ayea, lya kang mati dening ngong, Adosa mring guruningwang, Jeng Sultan Maolana, Ngali Samsujen ta iku, Duk maksih sami nom-noman.

Sinom :

 1. Pan iku uwis winejang, Mring guru Pandita Ngali, Rasane kitab Musarar, lya padha lawan mami, Nanging anggelak janji, Cupet lelakoning ratu, lya ing tanah Jawa, Ingsun pan wus den wangeni, Kari loro kaping telune ta ingwang.
 2. Yen wis anitis ping tiga, Nuli ana jaman maning, Liyane panggaweningwang, Apan uwus den wangeni, Mring pandita ing nguni, Tan kena gingsir ing besuk, Apan talinambangan, Dene Maolana Ngali, Jaman catur semune segara asat.
 3. Mapan iku ing Jenggala, Lawan iya ing Kediri, Ing Singasari Ngurawan, Patang ratu iku maksih, Bubuhan ingsun kaki, Mapan ta durung kaliru, Negarane raharja, Rahayu kang bumi-bumi, Pan wus wenang anggempur kang dora cara.
 4. Ing nalika satus warsa, Rusake negara kaki, Kang ratu patang negara, Nuli salin alam malih, Ingsun nora nduweni, Nora kena milu-milu, Pan ingsun wus pinisah, Lan sedulur bapa kaki, Wus ginaib prenahe panggonan ingwang.
 5. Ana sajroning kekarah, Ing tekene guru mami, Kang naina raja Pandita, Sultan Maolana Ngali, Samsujen iku kaki, Kawruhana ta ing mbesuk, Saturun turunira, Nuli ana jaman maning, Anderpati arane Kalawisesa.
 6. Apan sita linambangan, Sumilir kang naga kentir, Semune liman pepeka, Pejajaran kang negari, Hang tingkahing becik, Nagara kramane suwung, Miwah yudanegara, Nora ana anglabeti, Tanpa adil satus taun nuli sirna.
 7. Awit perang padha kadang, Dene pametune bumi, Wong cilik pajeke emas, Sawab ingsun den suguhi, Marang si Ajar dhingin, Kunir sarimpang ta ingsun, Nuli asalin jaman, Majapahit kang nagari, lya iku Sang-a Prabu Brawijaya.
 8. Jejuluke Sri Narendra, Peparab Sang Rajapati, Dewanata alam ira, Ingaranan Anderpati, Samana apan nenggih, Lamine sedasa windu, Pametuning nagara, Wedale arupa picis, Sawab ingsun den suguhi mring si Ajar.
 9. Juwadah satakir iya, Sima galak semu nenggih, Curiga kethul kang lambang, Sirna salin jaman maning, Tanah Gelagahwangi, Pan ing Demak kithanipun, Kono ana agama, Tetep ingkang amurwani, Ajejuluk Diyati Kalawisaya.
 10. Swidak gangsal taun sirna, Pan jumeneng Ratu adil, Para wali lan pandhita, Sadaya pan samya asih, Pametune wong cilik, Ingkang katur marang Ratu, Rupa picis lan uwang, Sawab ingsun den suguhi, Kembang mlathi mring ki Ajar gunung Padang.
 11. Kaselak kampuhe bedhah, Kekesahan durung kongsi, Iku lambange dyan sirna, Nuli ana jaman maning, Kalajangga kang nami, Tanah Pajang kuthanipun, Kukume telad Demak, Tan tumurun marang siwi, Tigangdasa enem taun nuli sirna.
 12. Semune lambang Cangkrama, Putung ingkang watang nenggih, Wong ndesa pajege sandhang, Picis ingsun den suguhi, lya kajar sauwit, Marang si Ajar karuhun, Nuli asalin jaman, Ing Mataram kang nagari, Kalasakti Prabu Anyakrakusumo.
 13. Kinalulutan ing bala, Kuwat prang ratune sugih, Keringan ing nungsa Jawa, Tur iku dadi gegenti, Ajar lan para wali, Ngulama lan para nujum, Miwah para pandhita, Kagelung dadi sawiji, Ratu dibya ambeg adil paramarta.
 14. Sudibya apari krama, Alus sabaranging budi, Wong cilik wadale reyal, Sawab ingsun den suguhi, Arupa bawang putih, Mring ki Ajar iku mau, Jejuluke negara, Ratune ingkang miwiti, Surakalpa semune lintang sinipat.
 15. Nuli kembang sempol tanpa, Modin sreban lambang nenggih, Panjenengan kaping papat, Ratune ingkang mekasi, Apan dipun lambangi, Kalpa sru kanaka putung, Satus taun pan sirna, Wit mungsuh sekuthu sami, Nuti ana nakoda dhateng merdagang.
 16. Iya aneng tanah Jawa, Angempek tanah sethithik, Lawas-lawas tumut aprang, Unggul sasolahe nenggih, Kedhep neng tanah Jawi, Wus ngalih jamanireku, Maksih turun Mataram, Jejuluke kang negari, Nyakrawati kadhatone tanah Pajang.
 17. Ratu abala bacingah, Keringan ing nuswa Jawi, Kang miwiti dadi raja, Jejuluke Layon Keli, Semu satriya brangti, Iya nuli salin ratu, Jejuluke sang nata, Semune kenya musoni, Nora lawas nuli salin panjenengan.
 18. Dene jejuluke nata, Lung gadung rara nglingkasi, Nuli salin gajah meta, Semune tengu lelaki, Sewidak warsa nuli, Ana dhawuhing bebendu, Kelem negaranira, Kuwur tataning negari, Duk semana pametune wong ing ndesa.
 19. Dhuwit anggris lawan uwang, Sawab ingsun den suguhi, Rupa getih mung sapitrah, Nuli retu kang nagari, Ilang barkating bumi, Tatane Parentah rusuh, Wong cilik kesrakatan, Tumpa-tumpa kang bilahi, Wus pinesthi nagri tan kena tinambak.
 20. Bojode ingkang negara, Narendra pisah lan abdi, Prabupati sowang-sowang, Samana ngalih nagari, Jaman Kutila genti, Kara murka ratunipun, Semana linambangan, Dene Maolana Ngali, Panji loro semune Pajang Mataram.
 21. Nakoda melu wasesa, Kaduk bandha sugih wani, Sarjana sirep sadaya, Wong cilik kawelas asih, Mah omah bosah-basih, Katarajang marga agung, Panji loro dyan sirna, Nuli Rara ngangsu sami, Randha loro nututi pijer tetukar.
 22. Tan kober paes sarira, Sinjang kemben tan tinolih, Lajengipun sinung lambang, Dene Maolana Ngali, Samsujen Sang-a Yogi, Tekane Sang Kala Bendu, Ing Semarang Tembayat, Poma den samya ngawruhi, Sasmitane lambang kang kocap punika.
 23. Dene pajege wong ndesa, Akeh warninira sami, Lawan pajeg mundak-mundak, Yen panen datan maregi, Wuwuh suda ing bumi, Wong dursila saya ndarung, Akeh dadi durjana, Wong gedhe atine jail, Mundhak tahun mundhak bilaining praja.
 24. Kukum lan yuda nagara, Pan nora na kang nglabeti, Salin-salin kang parentah, Aretu patraping adil, Kang bener-bener kontit, Kang bandhol-bandhol pan tulus, Kang lurus-lurus rampas, Setan mindha wahyu sami, Akeh lali mring Gusti miwah wong tuwa.
 25. Ilang kawiranganingdyah, Sawab ingsun den suguhi, Mring ki Ajar Gunung Padang, Arupa endang sawiji, Samana den etangi, Jaman sewu pitung atus, Pitung puluh pan iya, Wiwit prang tan na ngaberi, Nuli ana lamate negara rengka.
 26. Akeh ingkang gara-gara, Udan salah mangsa prapti, Akeh lindhu lan grahana, Dalajate salin-salirt, Pepati tanpa aji, Anutug ing jaman sewu, Wolung atus ta iya, Tanah Jawa pothar pathir, Ratu Kara Murka Kuthila pan sirna.
 27. Dene besuk nuli ana, Tekane kang Tunjung putih, Semune Pudhak kasungsang, Bumi Mekah dennya lair, Iku kang angratoni, Jagad kabeh ingkang mengku, Juluk Ratu Amisan, Sirep musibating bumi, Wong nakoda milu manjing ing samuwan,
 28. Prabu tusing waliyulah, Kadhatone pan kekalih, Ing Mekah ingkang satunggal, Tanah Jawi kang sawiji, Prenahe iku kaki, Perak lan gunung Perahu, Sakulone tempuran, Balane samya jrih asih, Iya iku ratu rinenggeng sajagad.
 29. Kono ana pangapura, Ajeg kukum lawan adil, Wong jilik pajege dinar, Sawab ingsun den suguhi, Iya kembang saruni, Mring ki Ajar iku mau, Ing nalika semana, Mulya jenenging narpati, Tur abagus eseme lir madu puspa.

Dandanggula :

 1. Langkung arja jamane narpati, Nora nana pan ingkang nanggulang, Wong desa iku wadale, Kang duwe pajeg sewu, Pan sinuda dening Narpati, Mung metu satus dinar, Mangkana winuwus, Jamanira pan pinetang, Apan sewu wolungatus anenggih, Ratune nuli sirna.
 2. Ilang tekan kadhatone sami, Nuli rusak iya nungsa Jawa, Nora karuwan tatane, Pra nayaka sadarum, Miwah manca negara sami, Pada sowang-sowangan, Mangkana winuwus, Mangka Allahu Tangala, Anjenengken Sang Ratu Asmarakingkin, Bagus maksih taruna.
 3. Iku mulih jenenge Narpati, Wadya punggawa sujud sadaya, Tur padha rena prentahe, Kadhatone winuwus, Ing Kediri ingkang satunggil, Kang siji tanah Ngarab, Karta jamanipun, Duk semana pan pinetang, Apan sewu lwih sangang atus anenggih, Negaranira rengka.
 4. Wus ndilalah kersaning Hyang Widhi, Ratu Peranggi anulya prapta, Wadya tambuh wilangane, Prawirane kalangkung, Para ratu kalah ngajurit, Tan ana kang nanggulang, Tanah Jawa gempur, Wus jumeneng tanah Jawa, Ratu Prenggi ber budi kras anglangkungi, Tetep neng tanah Jawa.
 5. Enengena Sang Nateng Parenggi, Prabu ing Rum ingkang ginupita, Lagya siniwi wadyane, Kya patih munggweng ngayun, Angandika Sri Narapati, “Heh patih ingsun myarsa, Tanah Jawa iku, Ing mangke ratune sirna, lya perang klawan Ratu Parenggi, Tan ana kang nanggulang.
 6. Iku patih mengkata tumuli, Anggawaa ta sabalanira, Poma tundungen den age, Yen nora lunga iku, Nora ingsun lilani mulih”, Ki Patih sigra budal, Saha balanipun, Ya ta prapta Tanah Jawa, Raja Prenggi tinundhung dening ki Patih, Sirna sabalanira.
 7. Nuli rena manahe wong cilik, Nora ana kang budi sangsaya, Sarwa murah tetukone, Tulus ingkang tinandur, Jamanira den jujuluki, Gandrung-gandrung neng marga, Andulu wong gelung, Kekendon lukar kawratan, Keris parung dolen tukokena nuli, Campur bawur mring pasar.
 8. Sampun tutug kalih ewu warsi, Sunya ngegana tanpa tumingal, Ya meh tekan dalajate, Yen Kiamat puniku, Ja majuja tabatulihi, Anuli larang udan, Angin topan rawuh, Tumangkeb sabumi alam, Saking kidul wetan ingkang andatengi, Ambedol ponang arga.

 

Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur nusantara. Fenomena sejak masa kewalian, pasca kehancuran Majapahit, ini sangat lekat terutama bagi anak cucu Jawa – Bali Dwipa.
Menurut kitab Musarar Jayabaya era sekarang masuk jaman Kalabendu (jaman sengsara), disebut kalabendu (kutukan bumi) disebabkan dari pengaruh hawa kutukan bumi, biasnya perilaku manusia menjadi edan (gila) dan hidupnya sengsara “hidup di jaman edan kalau tidak edan tidak kebagian”. Berdasarkan lambang-lambang yang terdapat pada pusaka pengayom nusantara, penyebab jaman edan ini terjadi, diawali sejak peristiwa tragedi “Bubad” pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Jaman dahulu peristiwa tersebut sangat menyakitkan hati masyarakat Sunda/Pajajaran. Dibalik peristiwa ini, ada semacam tabir tersembunyi penyebab kutukan bumi, yaitu perjanjian rahasia antara Raden Wijaya pendiri Majapahit dengan kakeknya “kelak jika Raden Wijaya telah menjadi raja besar janganlah sekali-kali menyerang Sunda/Pajajaran karena masih saudaranya sendiri”. Nasi sudah menjadi bubur dan sudah menjadi takdir.
Konon katanya, kebencian masyarakat Sunda/Pajajaran terhadap Majapahit terlihat di antaranya di wilayah Sunda/Pajajaran sampai saat sekarang tidak pernah terlihat nama Majapahit atau nama tokohnya dipakai sebagai nama jalan raya. Mudah-mudahan era sekarang telah berubah, tolonglah dibuatkan nama jalan dengan nama Majapahit atau nama tokoh Raja Hayam Wuruk di Jawa Barat (Bandung) dan juga sebaliknya di Jawa Timur menggunakan nama Sunda/Pajajaran dengan nama jalan dengan nama Prabu Maharaja Linggabuana atau Dyah Pitaloka, dan saya sangat berterima kasih atas kebaikannya.
Pada masa-masa sulit di jaman edan (jaman kalabendu) ini, masyarakat nusantara mendambakan datangnya jaman kalisuba (jaman kemakmuran) yang ditandai datangnya sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil sebagaimana yang ditulis pada bait-bait syair terakhir kitab Musarar Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi dan Ramalan Ronggowarsito.
Setelah saya membaca dan berusaha memahami bait-bait peninggalan pujangga leluhur kita dengan segala renungan, maka sayapun menjadi takjub dibuatnya akan karya-karya beliau. Antara satu dengan lainnya walaupun berbeda masa/periode yang jauh berselang, namun di dalam perlambangnya memiliki saling keterkaitan. Suatu perlambang dalam suatu karya menunjuk kepada perlambang atau karakter yang lain di dalam karya leluhur yang berbeda.
Masing-masing orang bisa saja menafsirkan hal tersebut dengan penafsiran yang berbeda-beda. Tidak ada yang melarang. Bebas-bebas saja. Benar tidaknya kembali kepada diri kita masing-masing. Inilah tabir misteri menurut saya. Kebenaran sejati adanya didalam nurani yang suci dan bersih.

Wangsit Siliwangi :
“Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa.
tapi memang titisan raja. Titisan raja baheula
jeung biangna hiji putri pulo Dewata.
da puguh titisan raja; raja anyar hese apes ku rogahala”

(“Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan raja dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata, karena jelas keturunan raja penguasa baru susah dianiaya”).

Inilah Soekarno, Presiden pertama NKRI, ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai seorang putri bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Soekeni Sosrodihardjo. Namun dari penelusuran secara spiritual, ayahanda Soekarno sebenarnya adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Koesno. Beliau termasuk “anak ciritan” dalam lingkaran kraton Solo. (Silahkan buktikan …)

Kitab Musarar Jayabaya, dalam Sinom bait 18 :
“Dene jejuluke nata, Lung gadung rara nglikasi,
Nuli salin gajah meta, Semune tengu lelaki,
Sewidak warsa nuli, Ana dhawuhing bebendu, Kerem negaranira,
Kuwur tataning negari, Duk semana pametune wong ing ndesa”

(“Nama rajanya Lung Gadung Rara Nglikasi kemudian berganti Gajah Meta Semune Tengu Lelaki. Enam puluh tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajak rakyat adalah …..”)
Lung Gadung Rara Nglikasi memiliki makna yaitu pemimpin yang penuh inisiatif (cerdas) namun memiliki kelemahan mudah tergoda wanita. Perlambang ini menunjuk kepada Presiden pertama RI, Soekarno. Sedangkan Gajah Meta Semune Tengu Lelaki bermakna pemimpin yang kuat karena disegani atau ditakuti, namun akhirnya terhina atau nista. Perlambang ini menunjuk kepada presiden kedua RI, Soeharto. Dalam bait ini juga dikatakan bahwa Negara selama 60 tahun menerima kutukan sehingga tidak ada kepastian hukum.
Dalam bait 20 dikatakan :
“Bejade ingkang Negara, Narendra pisah lan abdi.
Prabupati sowang-sowang, Samana ngalih nagari,
Jaman Kutila genti, Kara murka ratunipun, Semana linambangan,
Dene Maolana Ngali, Panji loro semune Pajang Mataram”

(“Negara rusak, Raja berpisah dengan rakyat. Bupati berdiri sendiri-sendiri. Kemudian berganti jaman Kutila. Rajanya Kara Murka. Lambangnya Panji loro semune Pajang Mataram”)

Bait ini menggambarkan situasi Negara yang kacau. Pemimpin jauh dari rakyat, dan dimulainya era baru dengan apa yang dinamakan otonomi daerah sebagai implikasi bergulirnya reformasi (Jaman Kutila). Karakter pemimpinnya saling jegal untuk saling menjatuhkan (Raja Kara Murka). Perlambang Panji Loro Semune Pajang – Mataram bermakna ada dua kekuatan pimpinan yang berseteru, yang satu dilambangkan dari trah Pajang (Joko Tingkir), dan yang lain dilambangkan dari trah Mataram (Pakubuwono), hal ini menunjuk kepada era Gus Dur dan Megawati.
Pada bait 22, dikatakan :
“Tan kober paes sarira, Sinjang kemben tan tinolih,Lajengipun sinung lambang,
Dene Maolana Ngali, Samsujen Sang-a Yogi, Tekane Sang Kala Bendu,
Ing Semarang Tembayat, Poma den samya ngrawuhi,
Sasmitane lambang kang kocap punika”

(“Tan Kober Paes Sarira, Sinjang Kemben tan tinolih itu sebuah lambang yang menurut Seh Ngali Samsujen datangnya Kala Bendu, Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti/memahami lambang tersebut”)

Perlambang Tan Kober Paes Sarira, Sinjang Kemben tan Tinolih bermakna pemimpin yang tidak sempat mengatur negara karena direpotkan dengan berbagai masalah, ini menunjuk kepada Presiden RI keenam saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Perlambang Semarang-Tembayat merupakan tempat dimana seseorang memahami dan mengetahui solusi dari apa yang terjadi. Jawaban & solusi mengatasi carut marut keadaan bangsa ini ada di “Semarang Tembayat” yang telah diungkap oleh Prabu Jayabaya guna membantu memecahkan misteri ini.
Prediksi saya mengenai Semarang Tembayat. Hasil penelusuran, Raja Ghaib Barat Katiga (namanya dirahasiakan) sebagai penguasa/raja di wilayah Semarang Tembayat. Menurut keterangan beliau mengenai “Semarang Tembayat” telah dibenarkan, beliaulah salah satu pemegang asset nusantara. Jika sudah saatnya tiba, masalah ini juga akan terbuka. Menurut Raja Ghaib Barat Katiga Semarang Tembayat, salah satu kunci untuk membuka gudang asset tersebut juga terletak pada lambang Segi Tiga, lambang Segi Tiga juga bisa bermakna Allah, Jibril, Nabi Musa AS. Pertanyaan saya tentang teka-teki Segi Tiga yang disampaikan ini, kenapa Musa?).
Selain itu, berdasarkan informasi yang lain yang belum tentu kebenarannya, rahasia “Semarang Tembayat” adalah merujuk sebuah tempat/lokasi dilakukan sebuah Perjanjian Tiga Serangkai ”Segi Tiga” dibuat/ditandatangani dan disimpan oleh dua orang, yang satunya sebagai saksi, berupa secarik kertas rahasia berisi tulisan tentang asset yang banyak diperbincangkan orang.

Kemudian bait 27 berbunyi :
“Dene besuk nuli ana, Tekane kang Tunjung Putih, Semune Pudhak Kasungsang, Bumi Mekah dennya lair, Iku kang angratoni, Jagad kabeh ingkang mengku. Juluk Ratu Amisan. Sirep musibating bumi, Wong nakoda milu manjing ing samuwan”

(“Kemudian kelak akan datang Tanjung Putih Semune Pudak Kasungsang. Lahir di bumi Mekah. Menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nakhoda ikut ke dalam persidangan”)

Perlambang Tanjung Putih Semune Pudak Kasungsang memiliki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi berhati suci dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Ratu Adil sebagai pemimpin yang membawa amanat untuk membenahi kerusakan dahsyat bumi nusantara akibat bencana kemanusiaan dan bencana alam. Lahir di bumi Mekah merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang Islam sejati yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi.

Bait 28 tertulis :
“Prabu tusing Waliyullah, Kadhatone pan kekalih, Ing Mekah ingkang satunggal, Tanah Jawi kang sawiji, Prenahe iku kaki, Perak lan Gunung Perahu, Sakulone tempuran, Balane samya jrih asih,
Iya iku ratu rinenggeng sajagad”

(“Raja utusan waliyullah. berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia”)

Prediksi saya tentang bait ini, yang dimaksud dengan hasil didikan/tempaan seorang waliyullah (aulia) yang juga selalu tersembunyi berkedaton di Mekah dan Tanah Jawa adalah 2 (dua) waliyullah tersembunyi (menitis) di dalam dirinya (“sawiji”); yang satu seorang aulia dari Mekah dan yang satunya lagi seorang raja Jawa. Orang yang dimaksud merupakan Islam sejati, sudah makom Ma’rifat Mukasyafah, serta berciri khusus terdapat andheng-andheng (tahi lalat) segi tiga yang jelas sangat kelihatan (“dingklik”) “sanalika iku wong Jawa akeh kang tesmak bathok, senajan mlorok ora ndelok, andheng-andheng dingklik”. Pemimpin tersebut akan mampu memimpin nusantara ini dengan baik, adil dan membawa kepada kesejahteraan rakyat, serta menjadikan nusantara sebagai “barometer dunia” (istilah Bung Karno : “Negara mercusuar”).

Saya mencoba menelusuri alat-alatnya yang menandai datangnya Sang Ratu Adil pada serat Jangka Jayabaya/catursabda, Pethikan Seratan Tangan Kangge Sambetan Jangka Triwikrama :

”.. Kulup ingsun mangsit marang sira … sanalika iku wong Jawa akeh kang tesmak bathok, senajan mlorok ora ndelok, andheng-andheng dingklik. Lah ing kono kulup, ora suwe bakal katon alat-alate kang minangka dadi cacaloning Sang Ratu Adil Panetep Panata Agama Kalipatullah”
”…. mung gegamane bae golekana kongsi katemu ”.

Kemudian kita simak serat Paweling (Peringatan), sebagai berikut :
”Nanging piweling ingsun, diawas dieling, jejegna imanira, turuten gustinira ratu adil panetep panata gama. Golekana gegamane sing nganti ketemu, turuten dalane, ngetutburia saparane..”,

Pada syair tersebut, Jangka Jayabaya memberikan pesan/paweling, agar kita selalu waspada dan ingat kepada Tuhannya, tegakan iman, jadilah pengikut Ratu Adil Panetep Panata gama, dan kita diminta untuk mencari ”senjatanya” sampai ketemu.

Kitab Musarar Jayabaya, Bait 159
“Se lelet-lelete yen mbesuk ngancik tutup tahun sinungkalan dewa wolu, ngasto manggalaning ratu, bakal ana dewa ngejawantah apengawak manungsa, apasuryan padha Bethara Kresna, awewatak Baladewa, agegaman Trisula Wedha. Jinejer wolak-waliking jaman, wong nyilih mbalekake, wong utang mbayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang”

(Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup “sinungkalan dewa wolu, ngasto manggalaning ratu”, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan trisula wedha, tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu)

Bait 160
“Sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa ngalu-alu tumanja ana kidul wetan bener lawase pitung bengi, perak esuk bener ilange Bathara Surya njumedhul …… iku tandane putra Bathara Indra wus katon tumeka ing arcapada …. “

(Sebelumnya ada pertanda Lintang Kemukus panjang sekali tepat di arah Selatan menuju Timur lamanya tujuh malam, hilangnya menjelang pagi sekali bersama munculnya Batara Surya bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-karut)

Bait 161
“Dununge ana sikile redi Lawu sisih Wetan, Wetane bengawan banyu, andhedukuh pindha Raden Gatotkaca, arupa pagupon Dara tundha tiga, kaya manungsa angleledha”.

(Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah Timur, sebelah Timurnya bengawan, berumah seperti Raden Gatutkaca, berupa rumah merpati susun tiga, seperti manusia yang menggoda)

Memahami bait 159 s/d 161 dapat kita cermati sinungkalan dewa wolu (8), ngasta (2) manggalaning (9) ratu (1) mungkin maksudnya tahun Jawa 1928 atau 2006 Masehi (dalam perkiraan yang tepat 2008) akan dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Bhatara Kresna berwatak bagaikan Baladewa bersenjata Trisula Wedha, adalah tanda-tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam harus mengembalikan orang berhutang wajib membayar.
Prediksi saya tahun 2008 telah hadir ngejawantah di bumi nusantara berupa senjata Trisula Wedha atau Dewa/Putra Bathara Indra, munculnya di daerah Banyuwangi, sesuai dengan bait 161 “ bengawan banyu”). Tempat munculnya di Banyuwangi bukan secara kebetulan, karena daerah tsb dahulu adalah tempat pertemuan & perpisahan Prabu Brawijaya V (Sunan Lawu) dgn Sabdopalon & Noyogenggong, disaksikan Sunan Kalijaga (ref. naskah Darmogandul).
Darmogandhul (Jawa) :
“Sang Prabu karsane arep ngrangkul Sabdapalon lan Nayagenggong, nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun serta nenggak waspa, wusana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga: “Ing besuk Negara Blambangan salina jenenge Negara Banyuwangi, dadiya tenger Sabdapalon enggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane”.”
Berdasarkan kutipan serat Dharmogandul, tempat tersebut (Banyuwangi) menjadikan tanda Sabdopalon & Noyogenggong akan datang lagi ke tanah Jawa “nanti jika ada orang Jawa bersenjatakan kaweruh, yaitu yang akan diasuh Sabdopalon, orang Jawan akan diberi petunjuk tentang bener salah”. Sebagai tanda tempat tsb, oleh sang Prabu Brawijaya dgn disaksikan Sunan Kalijaga, daerah Blambangan dirubah namanya menjadi Banyuwangi menjadikan tanda Sabdopalon & Noyogenggong pulang kembali ke tanah Jawa membawa momongannya.
Seperti apakah wujud Trisula Wedha atau Dewa/Putra Bathara Indra yang dimaksud oleh kitab Musarar Jayabaya?
Untuk memecahkan misteri ini, bait 161 telah memberikan kata kunci “rumahnya seperti Raden Gatotkaca” (bait 161 “andhedukuh pindha Raden Gatotkaca”). Artinya kita, diminta untuk berpikir dan menelusuri, siapakah sosok Raden Gatotkaca sehingga dikatakan sebagai rumah?
Untuk menjawab teka-teki tersebut, agar menyimak cerita wayang tentang masa kecil dan gugurnya Raden Gatotkaca. Diceritakan sewaktu Raden Gatutkaca masih bayi, pusernya tidak mempan dipotong dengan senjata apapun, maka Raden Arjuna diminta untuk pinjam pusaka Kunta kepada Dewa, tetapi hanya mendapatkan warangka/sarungnya pusaka saja, karena bilah pusaka telah terlebih dahulu diambil oleh Adipati Karna. Akhirnya pusernya Raden Gatutkaca dapat dipotong menggunakan warangka tersebut, tetapi naas warangkanya masuk kedalam puser. Kemudian pada waktu terjadinya perang Barathayuda antara Astina dengan Pandawa, Raden Gatutkaca mendapatkan lawan tangguh yaitu Adipati Karna. Diceritakan, senjata Kunta milik Adipati Karna digunakan untuk melawan Raden Gatotkaca, walaupun Raden Gatutkaca terbang menghindar dari kejaran senjata Kunta, bahkan sampai lapis langit ketujuh, tetap saja senjata Kunta mengejarnya!, dan Raden Gatotkaca tidak bisa menghindar. Hal ini disebabkan Raden Gatutkaca adalah rumah/sarangnya senjata tersebut (di pusernya bersemayam warangka/sarungnya).
Diperoleh jawaban sementara misteri teka-teki ini, bahwa Dewa/Putra Bathara Indra itu rumahnya seperti Raden Gatutkaca, dimaksud adalah Warangka.
Gambaran sementara, yang dimaksud sbg Dewa/Putra Bathara Indra yang sudah ngejawantah atau di temukan di Banyuwangi sebagai pasangan dari Warangka tersebut adalah bilah Pusaka Keris.?!
Sepertinya indikasi tentang Satrio Piningit lebih mengarah kepada gegaman/pusaka, kita simak :

Bait 164
”Putra kinasih swargi Sunan Lawu, ya Kyai Brajamusthi ya Kresna ya Herumurti, mumpuni sakehing laku, nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin, setan, kumara, prewangan, para lelembut ke bawah perintah saeko proyo kinen abebantu manungso Jawa, padha asenjata Trisula Weda, landhepe triniji suci, bener, jejeg, jujur didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong”

(Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kyai Brajamusthi, ya Kresna, ya Herumurti, menguasai seluruh ajaran (ngelmu), memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan seluruh makluk halus berada dibawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula wedha, tajamnya tritunggal nan suci benar, lurus, jujur didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong).

Bait 168
”Mula den udia satriya iki, wus tan abapa, tan bibi, lola wus aputus wedha Jawa, mula ngandelake Trisula Wedha, landepe Trisula pucuk arupa gegawe sirik agawe pati utawa utang nyawa. Sing tengah sirik agawe kapitunaning liyan, sing pinggir-pinggir tulak tolak colong jupuk winaleran”

(Oleh sebab itu carilah satria itu yatim piatu, tak beranak saudara sudah lulus weda Jawa hanya berpedoman trisula, tajamnya trisula pucuk sangat tajam membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan).

Prediksi saya pada bait 164 dan 168 menggambarkan bahwa gaman/pusaka yang sebelum ditemukan memang yatim piatu, pusaka tersebut memang merupakan gaman/pusaka klangenan/ageman/putra kesayangan almarhum Sunan Lawu. Keistimewaan pusaka tersebut bersemayam 3 nur/dewa yaitu Kyai Brajamusthi, Kresna, Herumurti (asal kata Dewa adalah dari kata Div yang artinya cahaya), mampu mengerahkan jin, setan, kumara, prewangan, para lelembut ke bawah perintah saeko proyo membantu orang Jawa/bangsa Indonesia.
Ciri-ciri fisik, pucuknya sangat tajam membawa maut, tengahnya pantang merugikan orang lain, dan pinggir-pinggirnya menolak pencurian dan kejahatan; Tajamnya tri tunggal nan suci; benar, lurus, jujur dan didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong (di pangkal pusaka tersebut terdapat 2 bocah kembar yang digambarkan diiringi Sambdopalon dan Noyogenggong. 2 bocah kembar ini lahir di bawah pohon beringin (lambang/pamor pohon beringin).
Untuk membuka misteri tentang gaman/pusaka tersebut telah kroscek dengan melakukan dialog batin dengan Sunan Lawu. Diakui oleh beliau bahwa pusaka tersebut memang merupakan putra kinasih (klangenan) beliau, bait 159 disebutkan seperti manusia, “ana dewa ngejawantah apengawak manungsa”) bukankah di diri masing-masing manusia terdapat 4 nur hitam, merah, kuning dan putih yang merupakan nafsu-nafsunya manusia.
Hasil deteksi, ciri-ciri pusaka terssbut telah sesuai sebagaimana digambarkan dalam kitab Musarar Jayabaya yakni bersemayam didalam pusaka 3 warna nur/cahaya yaitu Merah, Biru dan Hijau, yaitu Kyai Brajamusthi, Kresna dan Herumurthi (bait 164 ”Putra kinasih swargi Sunan Lawu, ya Kyai Brajamusthi ya Kresna ya Herumurti”), mempunyai sifat yang suci, bener, jejeg/lurus, jujur (“landhepe triniji suci, bener, jejeg, jujur”).
Spesifikasi yang lain diterangkan pada bait 164, di pangkal pusaka, tepatnya dibawah gambar pohon Beringin, terdapat 2 (dua) bocah kembar sebagai Sabdopalon & Noyogenggong (bait 164 “didampingi Sabdopalon & Noyogenggong”), dipisahkan oleh pamor/gambar, seperti rumah Merpati susun tiga (bait 161 “arupa pagupon Dara tundha tiga”).
Bagi penghayat pusaka di tanah air pasti mengenal jenis pusaka ini, Oumyang Jembe. Jumlah jenis pusaka tersebut (hasil dialog dgn Pangeran Diponegoro) ada 27 buah (1 peti), tetapi hanya satu ini yang baru muncul dan terdapat 3 (tiga) nur dan yang dicari-cari oleh orang yang mengerti tentang sejarahnya pusaka ini. Pusaka ini andalan kerajaan besar yang mempunyai wilayah terluas Sriwijaya & Majapahit, pusaka ini sebagai Satrio Piningit.
Salah satu faktor pusaka ini dikatakan sebagai pusaka (putra) kesayangan (kinasih) Sunan Lawu adalah karena mengandung makna filosofis, sejarah & daya tuah yang luar biasa serta dipahat dalam lambang-lambang/pamor timbul. Salah satu pamor timbul/lambang pohon Beringin yang terdapat pada pusaka tersebut, menurut Sunan Lawu menggambarkan menanam pohon bersama (Majapahit & Pajajaran yang diibaratkan sebagai satu pohon) yang akhirnya berpisah. Sedangkan Majapahit & Pajajaran dipahatkan dengan lambang 2 (dua) bocah kembar terletak di kiri–kanan, kitab Musarar Jayabaya menyebutnya sebagai diiringi Sabdopalon &Noyogenggong atau 2 (dua) bocah kembar yang lahir di bawah pohon cemara.
Sabdopalon sebagai sebuah petuah orang tua kepada anak keturunannya Raden Wijaya pendiri Majapahit (yang juga keturunan darah Sunda) mendapat wejangan dan disumpah, kelak jika nanti negaranya menjadi negara besar & luas wilayahnya, janganlah sekali-sekali menyerang Sunda/Pajajaran karena masih saudara sendiri. Dan janji /sumpah tersebut telah dipenuhi oleh Raden Wijaya.
Waktu pun terus berjalan, Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk mencapai puncak jaman keemasan dengan wilayah jangkauan kekuasaan Majapahit sangat luas. Didorong oleh ambisi Maha Patih Gajahmada mepersatukan nusantara, menganggap belum lengkap jika Sunda belum ditaklukan, maka terjadilah peristiwa perang Bubad. Atas peristiwa tersebut berarti Raden Wijaya dan keturunannya telah melanggar sumpah dan nasehat kakeknya.
Akibat pelanggaran tersebut, setelah wafatnya raja Hayam Wuruk, sinar kejayaan Majapahit berangsur-angsur memudar, sampai pada generasi Prabu Brawijaya V kerajaan Majapahit sirna ditelan bumi. Begitu juga (berdasarkan babad sunda) kerajaan Pajajaran/sunda juga sama sirna ditelan bumi, tidak berbekas (tan kasat mata). Sejak peristiwa tersebut jaman Kalajaya (jaman hunggul) telah berubah menjadi jaman kalabendu (jaman sengsara dan angkara murka), fitrah manusia sejati yang mengedepankan budi pakartai akhlak mulia/luhur (bener, lurus/eling dan jujur) telah luntur/rusak akibat pengaruh prabawa kutukan bumi jawa (kalabendu jawa).
Gejalanya dimulai jaman Kalabendu ini, menurut Serat Darmogandul ditandai datangnya orang-orang sebrang seperti dari Arab, kerbau bulai (eropa) ke bumi nusantara dan sejak saat itu burung kuntul ada kuncirnya. Dahulu sebelum jaman Kalabendu jawa terjadi belum tumbuh kuncirnya. Maknanya, melambangkan manusia jawa telah berubah sifat-sifat asli sebagai orang jawa yang sejati, seperti, hilangnya budi pakarti manusia jawa yang luhur, tidak tahu balas budi baik orang lain, jika ditolong ia membalas kejelekan dari belakang ia menohok, suka berbohong, suka memfitnah. Menghalalkan segala cara.
Diceritakan sejak Wafatnya Raden Hayam Wuruk, maka sinar kejayaan Majapahit mulai memudar. Pusaka tersebut oleh Mpu pembuatnya yaitu Mpu Gedeng Supo nama lain dari Mpu Tantular/Dang Hyang Angsokanatha di larung ke laut. Dengan harapan kelak akan ditemukan kembali dan dipegang oleh orang yang ditakdirkan untuk memegang pusaka ini. Dengan diketemukan kembali pusaka ini itulah tanda jaman kalabendu akan segera berakhir dan menuju jaman kalisuba (jaman kemakmuran). Sunda/Pajajaran memaafkan, Majapahit dan Pajajaran bersatu kembali, nusa jaya lagi.

Sebagaimana kita ketahui Mpu Tantular/Dang Hyang Angsokanatha adalah penyusun Kakawin Sutasoma yang didalamnya tercantum Bhineka Tunggal Ika adalah salah satu penasehat Raja Hayam Wuruk, sedangkan cucunya yaitu Mpu Dwijendra/Dang Hyang Nirartha/Penanda Sakti Wuwu Rawuh/Tuan Semeru adalah salah satu penasehat Prabu Brawijaya V atau Sunan Lawu. Keduanya mempunyai keterkaitan dengan masalah rahasia pusaka tersebut.
Pusaka pengayom nusantara yang dilarung ke laut tersebut oleh Mpu pembuatnya, oleh orang yang mengerti rahasia, pusaka ini dicari-cari dan bahkan konon PB X juga ikut mencari pusaka ini dengan mengadakan sayembara, barang siapa menemukan pusaka ini akan diberi hadiah serta dijadikan abdi dalem kraton, karena beliau merasa tidak kuat ketempatan pusaka ini akibat gawatnya prabawa pusaka. Pernah ada seorang nelayan yang menemukan pusaka ini tetapi nelayan tersebut dicari-cari tidak ditemukan menghilang di laut.
Sebagaimana harapan Mpu Tantular, kelak pusaka ini ditemukan dan orang yang ketempatan pusaka ini tentunya pasti seorang yang waskita dalam pandangan spiritual dan tajam mata bhatinnya serta mampu memahami makna pusaka ini. Secara filosifis tahu dan mampu tatacara menyatukan kembali Majapahit dan Pajajaran melalui pusaka ini.
Pemahaman saya tentang gaman/pusaka memang belumlah sempurna, karena belum lama mengerti tentang pusaka, saya mendapatkan referensi dari Al-Qur’an yang bisa merujuk kepada pusaka/keris pada Surah Al-Hadid 25 yang artinya :
“dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang sangat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan Allah hendak mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasul-Nya biarpun tidak kelihatan”.

Penelurusan tentang tokoh Mpu Tantular/Dang Hyang Angsokanatha penasehat Raja Hayam Wuruk menguasai wilayah Timur dan Tengah diibaratkan sebagai ilmunya, sedangkan Mpu Dwijendra/Dang Hyang Nirartha/Penanda Sakti Wuwu Rawuh/Tuan Semeru penasehat Sunan Lawu menguasai Barat, diibaratkan menguasai asset, atau diibaratkan Majapahit sebagai ilmunya sedangkan Sunda/Pajajaran sebagai pemilik assetnya. Mungkin disinilah letaknya, jika Majapahit (Raja Hayam Wuruk) meminang Sunda/Pajajaran (Dyah Pitaloka) yang diartikan perempuan indentik dengan harta, artinya setelah Majapahit kehilangan Sunda/Pajajaran sama saja ia kehilangan asset, ini yang tidak disadari oleh pejabat Majapahit karena sesungguhnya ada hubungan bhatin yang sangat kuat diantara keduanya. Sebagai contoh lambang/logo kemakmuran berbentuk “padi & kapas” yang terdapat di logam emas adalah milik Sunda/Pajajaran, dan lambang padi kapas juga tergambar jelas di pucuk/ujungnya gaman/pusaka yang dibuat Mpu Tantular atau bahkan pada lambang negara Burung Garuda. Hubungan bhatin terlihat dari wajah polos raja Sunda/Pajajaran yang tidak terpikir akan terjadi insiden di jalan. Demikian juga Raja Hayam Wuruk juga sangat terpukul setelah peristiwa tersebut, ia sakit dan wafat. Periswita tersebut juga membuat Mpu Tantular juga ikut terpukul, maka sebagai konsekwensinya pusaka buatannya dilarung/dibuang ke laut.
Cobalah simak Wangsit Siliwangi :

“Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara.”

Pada uraian di atas pernah saya kupas mengenai sejarahnya jaman Kalabendu sebagai akibat dari penghianatan Majapahit kepada Sunda/Pajajaran yaitu pada peristiwa Bubad. Hal ini terjadi karena generasi penerus utamanya para pejabat Majapahit tidak memahami sejarah dari leluhur terdahulunya. Karena dalam pikiran pejabat Majapahit tinggal Sunda yang belum di pangkuan Majapahit. Akhirnya terjadilah peristiwa yang menyakitkan hati masyarakat Sunda/Majapahit yang sesungguhnya kedua kerajaan adalah memang saudara sehidup dan semati.
Namun pada akhirnya kelak Sunda/Pajajaran akan memaafkan segala kekhilafan Majapahit itu terlihat dari kalimat “Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi …..” kita simak di bawah ini.

Wangsit Siliwangi :
“Dengarkan! Jaman akan berganti lagi, tapi nanti, Setelah Gunung Gede meletus. Disusul tujuh gunung. Ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri ratu adil ratu adil yang sejati”.
“Tapi ratu siapa? dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala”.

Disamping cerita tentang Majapahit dan Pajajaran, saya juga teringat juga akan sejarah Bandung Bandawasa. Cerita ini hampir mirip dengan cerita Majapahit dan Pajajaran, sebuah cerita tentang cinta yang tak tergapai, yang juga diagendakan dalam sebuah Pusaka/gaman namanya pusaka Kumalasari. Gaman/pusaka ini juga tak kalah handalnya dengan pusaka yang menceritakan tentang Majapahit dan Pajajaran. Gaman/pusaka tersebut juga merupakan pusaka kutukan, sama nasibnya dengan gaman/pusaka buatan Mpu Tantular yang baru ditemukan.
Bandung Bandawasa setelah mengalahkan/menewaskan Ratu Baka, dalam cerita yang umum diceritakan Bandung Bandawasa tertarik dengan putrinya yang cantik tinggi semampai untuk menjadi istrinya. Roro Jonggrang bersedia menjadi istrinya asal dibuatkan 100 patung dalam semalam, dan oleh Bandung Bandawasa disanggupi.
Kedua orang tersebut mengadu kemampuan masing-masing, Bandung Bandawasa dengan kemampuannya mengerahkan pasukan lelembut para jin untuk membantunya membuat 100 patun sedangkan Roro Jonggrang berusaha menghalang-halangi supaya Bandung Bandawasa gagal membuat patung dengan mengarahkan para abdinya membunyikan lesung (di Jawa lesung adalah tempat untuk menumbuk padi) menjelang sebelum fajar menyingsing yang pada akhirnya ayam berkokok tanda fajar akan menyingsing yang pada akhirnya para jin yang membantu mengira sudah fajar dan sang Surya akan segera terbit. Akhirnya Bandung Bandawasa hanya bisa membuat 99 buah patung dan kurang satu. Karena kesal Bandung Bandawasa walaupun sebenarnya tidak ada niat untuk mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung, maka keluarlah kata-kata kutukan “maka yang satu kamu”. Roro Jonggrang akhirnya menjadi mematung.
Menurut teman saya ada riwayat rahasia tentang sejarah ini, kelak menjelang jaman akhir (mungkin jaman kalisuba?) keduanya menyatu dan lahir darinya sebagai sosok yang ditunggu-tunggu sebagai orang yang dimaksud oleh syair-syair leluhur.
S
elain legenda Bandung Bandawasa juga ada cerita lagi tentang sebuah kutukan yaitu cerita Gunung Tangkuban Perahu, dari generasi Priangan/Sangkuriang. Konon katanya juga generasi Sangkuriang akan menyatu dengan generasi Bandung Bandawasa? (Walahualam Bisawab hanya Tuhanlah yang tahu). Sepertinya mungkin hanya dongeng belaka, tetapi nyata ada barang bukti diantaranya patung Rorojonggrang dengan pusakanya, demikian juga cerita tentang Majapahit dan Pajajaran yang hampir dilupakan orang juga ada barang bukti peninggalannya, serta cerita tentang Gunung Tangkuban Prahu.
Kita beralih kepada syair Wangsit Siliwangi, jika Sunda telah memaafkan maka tandanya adalah Gunung Gede meletus disusul oleh 7 (tujuh) gunung. Yang menjadikan pertanyaan apakah Gunung Gede benar-benar meletus? Atau hanya sebuah siloka (lambang)?
Prediksi saya, kalimat tersebut hanya siloka dari pada mengarah kepada bencana alam yang banyak menelan korban dan tidak ada korelasi (kaitannya) antara bencana alam gunung meletus dengan negara bersatu kembali, nusa jaya lagi? Atau kah memang sungguh-sungguh gunung tersebut memang meletus?
Konon katanya penguasa Gunung Gede adalah Eyang Surya Kencana, beliau juga salah satu penghuni Gua, akan memberikan warisan kepada orang yang dikehendaki/terpilih jika sudah waktunya tentunya untuk kemakmuran nusantara. Hal ini juga akan diikuti oleh 7 (tujuh) gunung yang lain. Tapi nanti setelah terjadinya penyaringan manusia, sebagaimana yang telah diterangkan di atas.
Sebelumnya akan banyak sekali bencana-bencana yang akan berlangsung, seperti halnya gunung meletus, air meluap, kecelakaan, penyakit, sekarang sakit besok meninggal, ini berlangsung sejak bulan Suro tahun lalu dan akan terus berjalan bagaikan air mengalir. Pemahaman ini tentunya juga bagi yang percaya. Kuncinya agar kita selamat banyak-banyaklah bertobat dan mendekatkan diri kepada Sang Khaliq (Sang Pencipta).
Tentang rahasia tentang penghuni/penjaga asset-asset di gua yang terdapat di semua gunung di nusantara, dapat kita simak Surah Al-Kahfi (Gua) :
Ayat 9 yang artinya :
“Ataukah kami mengira bahwa orang-orang yang menghuni gua Batu Bertulis adalah dari ayat-ayat kami yang mengagumkan”
Ayat 16 :
“Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah melainkan Allah, maka carilah tempat perlindungan kedalam gua Tuhanmu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu dan dia akan menyediakan sesuatu yang berguna dalam urusanmu”

Jangka Jayabaya Selebare Raja Kuning Babon Asli Kagungan Dalem Bandara Pangeran Harya Suryawijaya ing Ngayugyakarta, menerangkan bahwa Ratu Adil adalah seorang yang bersifat rendah hati tidak memiliki pamrih, bersedia mengeluarkan hartanya.
Rahasia menyangkut lokasi yang dimaksud oleh para leluhur dikatakan sebagai Lebak Cewene oleh Prabu Siliwangi adalah juga Gunung Perahu menurut Jayabaya, dan tempatnya di Semarang-Tembayat seperti juga telah diungkapkan oleh Jayabaya.
Dengan ciri-ciri terdapat 2 sumber air besar, 3 pohon beringin dan keberadaan watu gilang. Hampir semua gunung yang mengandung rahasia mempunyai ciri-ciri khusus ini dari ujung kulon sampai ke timur.

Jika merujuk Babad Caringin di Banten Lama juga ada lokasi yang bercirikan Watu Gilang, 3 pohon beringin dan 2 sumber mata air. Simak sejarah berakhirnya kerajaan Pajajaran berdasarkan naskah-naskah babad seperti Prasasti Batu Tulis-Bogor, Prasasti Sanghyang Tapak-Sukabumi, Prasasti Kawali-Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis (Padrao) Kampung Tugu-Jakarta dan Taman Perburuan-Kebun Raya Bogor. Diceritakan berakhirnya jaman Pajajaran akibat serangan Kasultanan Banten th 1579M, Watu Gilang “Palangka Sriman Sriwicana” (tempat duduk penobatan tahta berukuran 200×160×20 cm) di boyong dari istana Pakuan ke istana Surosowan Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Watu Gilang tersebut juga diprediksikan sebagai kunci asset dinasti peninggalan Pajajaran tertulis dalam bahasa Sansekerta “Wikranto yen wanipateh Prabu ….. “.
Konon katanya disamping asset-asset dinasti nusantara adalah tentang keberadaan Sang Saka Bendera Merah Putih yang original pada jaman Majapahit/Pajajaran yang sampai sekarang masih tersimpan di tempat salah satu tempat (di gua) yang dirahasiakan nantinya akan di ambil oleh seseorang sebagaimana yang maksud dalam karya-karya leluhur. Dan konon katanya bendera yang sekarang disimpan di istana negara adalah hasil jahitan Ibu Fatmawati mencontoh bendera yang masih tersimpan ditempat itu. Berkibarnya sang saka bendera merah putih yang masih tersimpan tersebut, maka Indonesia itulah saatnya Indonesia menjadi negara mercusuar dunia?.
Mengenai penelusuran asset-asset nusantara yang penulis ketahui dari cerita-cerita sesepuh itu terdiri dari asset ampera, dinasti (kerajaan) dan asset-asset yang lain (amanah). Asset Ampera konon katanya dipegang oleh para pinisepuh berdasarkan Surat Keterangan Presiden R.I. No. 002/PBTAPRI/SKR/III/’48 tentang Harta Ampera, Surat Wasiat Presiden R.I. tanggal 12 Januari 1960 dan Surat Keterangan Waliamanah Penerima Wasiat dari Presiden R.I. tanggal 17 Nopember 1960, saya juga tidak tahu apakah referensi ini palsu atau asli serta diarsipkan di arsip nasional. Jika benar, alangkah bodohnya kita kenapa tidak ada penelusuran lebih lanjut? Satu lagi jika benar adanya betapa para pinisepuh penjaga gudang asset berupa logam dan kertas berharga (seperti Emas lantakan, platinium, berlian, giok dan juga kertas berharga), kini usianya mereka sudah tua, tidak ada penghargaan buat mereka dari pemerintah. Sedangkan asset dinasti/kerajaan keberadaannya masih menunggu waktu jika sudah waktunya pasti akan muncul.
Dengan adanya asset Ampera yang kemungkinan bisa digunakan untuk membantu bangsa Indonesia lepas dari krisis berkepanjangan maka penulis telah merencanakan akan mengumpulkan lebih dari 500 orang sesepuh yang tersebar di seluruh nusantara yang rencananya akan diselenggarakan melalui acara Temu Silaturahmi para Pemegang Asset Amanah seluruh nusantara pada bulan Oktober 2008 tetapi gagal. Sementara surat dukungan sudah disampaikan kepada bapak Presiden RI dan instansi-instansi terkait tetapi gagal karena tidak ada dananya. Fenomena perjuangan ini saya jadi ingat akan syair-syair Wangsit Siliwangi sebagai berikut :

“… selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berkelebihan bicara”
“Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Anak Gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutup pohon handeuleum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai jaman yang satunya datang lagi satu jaman yang jadi sejarah/kejadian baru, setiap jaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang, itu dan itu lagi.”
Mungkin arahan leluhur di atas benar adanya, kami hanya

menemukan sejarah dan sejarah dalam setiap kejadian. Disamping itu banyak ditemui ranting daun kering dan potongan pohon (maksudnya sesepuh dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh banyak yang tidak benar). Ada yang sesepuh yang benar tetapi takut menunjukan dirinya.
Kita kembali kepada Kitab Musarar Jayabaya untuk melihat bentuk perilaku manusia pada jaman kalabendu jawa (jaman sengsara) bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi di masyarakat :
1.Sungguh zaman gonjang-ganjing menyaksikan zaman gila tidak ikut gila tidak dapat bagian, yang sehat pada olah pikir, para petani dibelenggu, para pembohong bersuka ria (bait 142).
2.Raja tidak menempati janji, orang makan sesamanya, kayu gelondongan dan besi juga dimakan katanya enak rasa kue bolu, malam hari semua tak bisa tidur (bait 143).
3.Yang gila dapat berdandan, yang membangkang semua dapat membangun rumah, gedung-gedung megah (bait 144).
4.Orang berdagang barang makin laris, tapi hartanya makin habis, banyak orang mati kelaparan disamping makanan, banyak orang berharta namun hidupnya sengsara (bait 145).
5.Orang waras & adil hidupnya memprihatinkan & terkucil, yg tidak dapat mencuri dibenci, yg pintar curang jadi teman, orang jujur semakin tak berkutik, orang salah makin pongah, banyak harta musnah tak jelas larinya, banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab (bait 146).
6.Bumi semakin lama semakin sempit, sejengkal tanah kena pajak, wanita memakai pakaian laki-laki (bait 147).

Akibat dari perilaku tersebut diatas mempengaruhi keseimbangan alam seperti :
1.Banjir bandang dimana-mana, gunung meletus tidak dinyana-nyana (bait 141).
2.Datangnya jaman penuh bencana di nusantara seperti tanah pecah merekah, gempa 7 kali sehari, dan bencana macam-macam.
3.Hujan salah musim.

Jaman edan akan berakhir, Sabdopalon yang termasyur dan menanggung malu, akan tampil kembali untuk membantu nusantara agar bermoral benar, lurus dan jujur (trisula weda) dengan ditandai munculnya putra kinasih swargi Sunan Lawu atau Putra Bathara Indra yang sulung.
Jika nanti jaman sudah berubah, barang siapa melanggar Sabdopalon maka konsekwensinya :
1.Banyak orang digigit nyamuk mati, digigit semut mati, banyak suara aneh tapan rupa, pasukan makluk halus sama-sama berbaris berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak berbentuk yang memimpin putra Bathara Indra, bersenjatakan trisula weda, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan sakti mandraguna tanpa aji-aji (bait 162).
2.Yang membantah pasti mati (bait 166).

Jika jaman sudah berubah menjadi jaman berakhlak trisula weda yang telah diwejang Sabdopalon maka akan terwujud jaman kemakmuran dan Indonesia akan segera menjadi negara mercusuar dunia, harta berlimpah muncul dimana-mana.
Prediksi saya perubahan jaman (wolak-waliknya jaman) dari jaman Kalabendu ke jaman Kalisuba dimulai awal bulan Suro tahun ini, yang hampir bertepatan bersamaan tahun baru Masehi, dapat disimak pada Bait 165 Pendhak Suro sambutlah kumara, yang sudah tampak menebus dosa dihadapan sang Maha Kuasa (“Pendhak Sura nguntapa kumara kang wus katon nimbus dosane kadhepake ngarsaning sang kuasa……”).

Disamping mengandung cerita sejarah, pusaka kesayangan Sunan Lawu ini juga :
1.Menguasai seluruh ajaran (ngelmu) bait 164
2.Mampu memberi perintah & mengerahkan jin, setan, kumara, prewangan dan para lelembut untuk bersatu padu membantu masyarakat Indoensia (bait 164).
3.Bergelar pangeran perang, dapat mengatasi keruwetan orang banyak (bait 163)
4.Setiap bulan Sura nguntapake kumara (bait 165)
5.Ludahnya ludah api, sabdanya sakti (terbukti) yang membantah pasti mati, orang tua, muda maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi, garis sabdanya tidak akan lama (bait 166)
6.Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan canggah anda, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman (bait 167).
7.Sudah lulus weda Jawa (bait 168).

Isyarat Jangka Jayabaya, pethikan serat tangan sebagai berikut :
“Bilih sampun wonten tandha-tandha ingkang sampun celak rawuhipun calon Ratu Adil :

Padha kaping 1
Besuk ing jaman akhir, sawise jaman hadi, ratu Adil Imam Mahdi saka tanah Arab meh rawuh, tengarane tatanduran suda pametune, para pandhita kurang sabare, ratu kurang adile, wong wadon ilang wirange, akeh wong padu lan padha goroh, akeh wong cilik dadi priyayi, wong ngelmu kurang lakune lan nganeh-anehi.

(Kelak, pada saat Ratu Adil Imam Mahdi sudah hampir tiba waktunya, tanda-tandanya adalah, tanaman berkurang hasilnya, para pemuka agama kehilangan watak sabarnya, pemimpin kurang rasa keadilannya, perempuan kehilangan rasa malu, banyak orang bertengkar dan berbohong, banyak orang kecil menjadi priyayi, orang berilmu kurang pengalamannya dan tindak-tanduknya janggal/aneh)

Dene yen rawuhe ratu Adil wis cedhak banget, ana tengarane maneh :
1)Yen sasi Sura ana tundhan dhemit
(bulan Sura ini terjadi pada bulan Desember 2008 s/d Januari 2009 sebagai bulan Sura duraka, di tahun Kalabendu, maka banyak musibah dan kecelakaan mengerikan baik di udara, darat dan laut (kereta, pesawat, kapal laut, bus, kendaraan)
2)Srengenge salah mangsa mletheke.
(Matahari terlihat terbit memancar setelah jam 06 pagi)
3)Rembulan Ireng rupane
(dibarengi dengan kejadian gerhana bulan berturut-turut selama tiga hari, di tiga lokasi wilayah nusantara)
4)Banyu abang rupane
(awal bulan Desember 2008 – Januari 2009 hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi banjir, airnya keruh berwarna coklat kemerahan, lamanya sekitar 3 – 5 hari).
Tengara iki telung dina lawase, yen wis ana tengara mangkono, kabeh wong bakal ditakoni, sing ora bisa mangsuli bakal dadi pakane dhemit, sebab ratu adil mau rawuhe anggawa bala Jin, setan lan seluman pirang-pirang tanpa wilangan.

Padha kaping 2
Dene pitakone lan wangsulane mangkene :
(Pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut)
Asalmu saka ngendi? Saking kodratollah
Yen bali apa sangumu? Sahadat, iman, tauhid, makrifat Islam
Apa kowe weruh aranku? Gusti Ratu Adil Idayatullah
Apa agamamu? Sabar darana
Apa kowe weruh bapakku? Gusti Ratu Adil Idayat Sengara
Apa kowe weruh ing ngendi panggonanku dilairake? Kalahirake Hyang Wuhud wonten sangadhaping cemara pethak (simak 2 bocah kembar yang lahir di bawah pohon cemara juga terdapat di pusaka buatan Mpu Tantular).

Keterangan:
Ratu adil imam mahdi dari tanah arab maksudnya, pemimpin umat manusia di bumi nusantara yang bersifat universal, kebetulan sebagai pemeluk agama Islam.
Darimana asalmu? Jawab : atas kehendak Allah, Ratu adil lahir di bumi nusantara sudah menjadi kodrat Tuhan.
Jika “pulang” bekalnya sahadat iman tauhid mukrifat islam, artinya kesaksian bahwa Ratu Adil membawa amanat bagi kebahagiaan seluruh rakyat melalui ilmu makrifat yang universal melampaui semua agama, suku, ras, golongan.
Apa kamu tahu namaku? Jawab, gusti ratu adil membawa petunjuk dari Tuhan.
Apa agamamu? Jawab : kesabaran yang seluas samudra
Apa kamu tahu bapakku? Jawab : gusti ratu adil idayah sengara, orang selalu mengutamakan keadilan, tetapi hidupnya berada selalu dalam laku prihatin.
Apa kamu tahu dimana aku dilahirkan? Jawab : dilahirkan oleh Hyang Wuhud, di bawah pohon cemara putih.

Serat Centhini, pupuh 258.
“Saka marmaning Hyang Sukma, jaman Kalabendu sirna, sinalinan jamanira, mulyaning jenenge nata, ing kono raharjaning, karaton ing tanah Jawa, mamalaning bumi sirna, sirep dur angkaramurka”

(Atas izin Allah SWT, zaman Kalabendu hilang, berganti zaman dimana tanah Jawa/Indonesia menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murkapun mereda).

“Marga sinapih rawuhnya, nata ginaib sanyata, wiji-wijiling utama, ingaranan naranata, kang kapisan karanya,adenge tanpa sarana, nagdam maksuming srinata, sonya rutikedatonnya”

(kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti munculnya secara ghaib, yang mempunyai sifat-sifat utama (note; yang diterjemahkan banyak pihak sabagai Satrio Piningit)

“Lire sepi tanpa srana, ora ana kara-kara, duk masih keneker Sukma, kasampar kasandhung rata, keh wong katambehan ika, karsaning Sukma kinarya, salin alamnya, jumeneng sri pandhita”

(datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya, pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah SWT, akan menjadi pemimpin yg berbudi luhur)

“Luwih adil paraarta, lumuh maring brana-arta, nama Sultan Erucakra, tanpa sangkan rawuhira, tan ngadu bala manungsa, mung sirrullah prajuritnya, tungguling dzikir kewala, mungsuh rerep sirep sirna”.

(Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dgn harta benda, bernama Sultan Erucakra, tdk ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya kepercayaan/keimanan thdp Allah SWT prajuritnya dan senjatanya adalah semata-mata dzikir, musuh semua bisa dikalahkan)

“Tumpes tapis tan na mangga, krana panjenengan nata, amrih kartaning nagara, harjaning jagad sadaya, dhahare jroning sawarsa, denwangeni katahira, pitung reyal ika, tan karsa lamun luwiha”

(Semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan Negara dan kemakmuran semuanya, hidupnya sederhana, tidak mau melebihi, penghasilan yang diterimanya)

“Bumi sakjung pajegira, among sadinar sawarsa, sawah sewu pametunya, suwang ing dalem sadina, wus resik nir apa-apa, marmaning wong cilik samya, ayem enake tysira, dene murah sandhang teda”

(Pajak orang kecil sangat rendah nilainya, orang kecil hidup tentram, murah sandang & pangan)

“Tan na dursila durjana, padha martobat nalangas, wedi willating nata, adil asing paramarta, bumi pethik akukutha, parek lan kali Katangga, ing sajroning bubak wana, panjenenganin sang nata”

(Tidak ada penjahat, semua sudah bertobat, takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil bijaksana)

Namun demikian prediksi saya dalam memahami/mengartikan karya leluhur belumlah benar, maksud saya hanya sekedar menyampaikan, jika prediksi saya memang benar maka wajib saya sampaikan kepada masyarakat umum karena karya-karya leluhur telah menjadi bacaan umum, dan dapat menjadikan fitnah jika ini tidak disampaikan.
Salam persaudaraan dari saya untuk para sesepuh dan mohon maaf jika ada persinggungan dan persamaan pendapat bukan bermaksud buka rahasia tetapi marilah bantu saya untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, dan saya yakin banyak saudara-saudaraku yang juga sedang berjuang walaupun beda konsep dan saya mohon doanya agar saya bisa menemukan sesuatu yang hilang untuk bangsa dan negaraku.
Sekali lagi, mohon maaf jika tulisan saya dianggap ngawur, sebagaimana yang telah diterangkan diatas dan atas dibacanya prediksi saya ucapkan terima kasih.
Wassalam

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

38 Tanggapan to “Kitab Musasar Joyoboyo”

RSS Feed for Bumi Mataram Comments RSS Feed

kupasanya sangat obyektif gan

kupasanya sangat obyektif gan dan skrng sangat di perlukan artikel spt ini biar ndak di salahgunakan orang yng ngaku pinisepuh dll

kalau boleh .saya mau tanya:

siapa pandito gurunya prabu siliwangi ?

saya cari cari / pingin tau tapi belum ketemu ketemu.

terima kasih sebelumnya.

tolong kirim ke email aja.cindy_kirana45@yahoo.co.id

Mencari petunjuk di semarang-semarang terdapat banyak orang linuwih yang tidak mau dikenali,atau andaikan dia dikenal orang hanya sebatas kulitnya saja,semarang tempatnya orang2 waskito menyembunyikan diri.

Benar sekali bhw Sabdopalon yg di uraikan di atas mmg memegang Trisula Weda (Benar, Lurus & Jujur).
Saat ini beliau sedang mengayomi dan ngaping Ratu Adil (Ratu Tanpa Mahkota) hidup tidak di istana berbaur dengan rakyat biasa.
Sbb Ratu Adil sdh menerima wahyu sehingga bertemu dg Sabdopalon yg masuk ke dalam raga Budak Angon.
Seperti ada yg menjelaskan pula ttg zaman ke emasan bhw SP/Ratu Adil masih blm hadir krn yg akan membuka pintu gerbang zaman ke emasan adalah Satria Pinilih dan saat ini sudah berproses sbb SBY tdk bisa membawa
Indonesia utk membuka pintu gerbang zaman ke emazan tsb dlm artian gagal krn carut marutnya para elit politik di negeri ini dg kesandung korupsi dan berbagai macam konflik yg terjadi akhir2 ini. Memang Satria Pinilih kelak bisa mengatasi keadaan negara saat ini namun tetap tdk bisa bertahan sbb banyak yg mengusut masa lalu Satria Pinilih yg tersandung kasus HAM meski begitu beliau sdh berhasil membawa Indonesia ke Pintu Gerbang Zaman Keemasan. Hasil petunjuk tirakat yg diperoleh Satria Pinilih muncul di thn 2014 lalu SP/Ratu Adil dibilang oleh Budak Angon akan muncul berkisaran antara thn 2015-2019 krn beliau berharap bisa bersinergi dg Satria Pinilih itu sebenarnya yg akan terjadi krn sdh sejak thn ini SP/Ratu Adil bekerja tanpa pamrih buat negara2 yg menghalangi Indonesia membuka Pintu Gerbang Zaman Keemasan spt dikatakan senjatanya doa/dzikir pasukannya adalah Malaikat Allah SWT. Sehingga siang malam bermunajat dan bertafakur serta melakukan tirakat spt yg para wali lakukan. Spt diuraikan tadi diatas untuk yg bisa bertemu dg Budak Angon, kakek berjanggut dan Ratu Adil/SP akan mendapatkan petunjuk Trisula Weda (Benar,Lurus dan Jujur) serta diberkati doa utk anak cucunya mendapatkan kebahagiaan dan keselamat di dunia & akhirat itu jk menurut semua titahnya akan tetapi jk menentang jelas tdk akan selamat.
Buat yg belum bertemu krn tdklah mudah utk bisa bertemu meski sebenarnya ketiga org tsb sdh ada diantara kita semua.
Buat saya sendiri sudah bertemu alhamdulillah ya petunjuknya spt tsb diatas Benar,Lurus dan Jujur serta eling dan waspada yg selalu di ucapkan Budak Angon.
Jika ingin cepat membuka pintu gerbang zaman ke emasan bantulah dengan banyak doa dan utk kaum muslim perbanyaklah shalat malam agar cepat berakhir zaman kalabendu sehingga cepat masuk ke zaman kalasuba.
Pesan itu yg memberikan Budak Angon(Sabdopalon)……
Mudah2an segera berakhir semua kekacauan negara ini……Amin

ass, mas nami kulo mochammad sulton (25-3-1978), nyuwun tulung kajian panjenengan mbok menawi panjenengan saget nopo enten seng semerap artine ngimpi kulo.ngaten mas thn 1991 kulo baru baligh teng malam 21 ramadhan,udan deres, angin nggebes, gludug gedhe, ajenge budal ngaji mantun isyak mboten sios, lajeng kulo keturon, kulo mimpi enten wali gus’ud jawa timur gendong teng kulo, lajeng ketemu kaliyan rosululloh ingkang lenggah teng kursi raja lajeng kulo rangkul. kenyataan seng kulo alami sekarang semua paranormal sanjang kulo nek diterawang kosong, lan enten tiyang sanjang tiga paranormal non islam ngrogo sukmo terose ruh nipun mboten saget nyamperi kulo soale kulo ditutupi asap tebel lan gede banget, terose kulo dilindungi kekuatan raja kegelapan. tiyang niku wau langsung telp kulo tangglet gaman kulo nopo, lha kulo nggeh sanjang mboten gadah gaman nopo2. pripun mas.matur nuwun sak derenge. soale kulo nggih browsing bab artine mimpi niku dereng nemu. tangglet kyai terose dereng enten seng nate ngimpi ngoten, ‘entenonoae’. kulo dikengken poso 3 dino kaleh kyai niku, kulo nurut mawon, mantun niku di kengken maleh 7 dino, sakmantune niku kulo ditanggleti hasile, kulo jawab (bab manunggaling kawulo gusti). ‘kyai niku sanjang kabeh muridku nek tak kongkon poso mesti takon gawe opo, awakmu g atik takon langsung iyoae. biasane wong laku poso jarak 2 thn baru ngerti bab manunggaling kawulo gusti lan sopoae sing nyandang, lha awakmu kok cuman poso 3 dan 7 hari sudah ada pemahaman bab iku’ lajeng kulo dikengken malih poso 40 dino, kulo sanjang mungkin dereng waktune, kyai niku wau nggih ngiyoi. mas sedulur mbok menawi enten pemahaman bab niki sedanten……monggo mas kulo suwun lan kulo nyuwun tulung.nek sak menika kulo teng banten, nek enten tk mitra anak, nggih niku momongan kulo sak meniko.kulo kinging kasus ngislamaken tiyang wadon mantan bojone nasoro lajeng piyambake nyuwun nikah sekalian,tapi kerono nasoro mboten enten cerai dadi angsal fitnah ngrebut bojone tiyang.dadose diarani kulo rabi rondo nggih mboten, ngrebut bojone tiyang anggepane pendeta. lha nek kulo tinggal otomatis sek dianggep bojone nasoro niku wau, mboten enten cerai, dos pundi islame?.salam kenal mas nggih. ngapunten ingkah kathah kulo nek ngomong nggih ngaten, nopo wontene mawon…..kulo ngarepaken jawaban nggih nopo wontene. wassalamualaikum…..

ass,
mas tlg tulisan di atas dihapus, terima kasih banyak atas kebijakannya.

sultan

Ass. Wr. Wb. Kadang kinasih kawulo Mochammad Sulton, kepareng urun kawruh ing bab sumpeno mimpi panjenengan, kanugrahan bilih wonten ingkang saged nuntun saged mangertosi lan nglampahi ajaran ingkang LERES ugi SAKLERESIPUN saking Rasululloh Muhammad SAW. tulodho kawontenan 4 Madzhab ( Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi’i )
pundi ingkang SAKLERESIPUN..? amargi sedoyo Madzhab ngakeni sami2 bilih LERES nanging dereng SAKLERESIPUN amargi taksih wonten benten2 pemanggihipun..cubi tansah caket dumateng Gusti Alloh SWT. mangke saged pinanggeh Ajaran Rasululloh Muhammad SAW. ingkang SAKLERESIPUN.
Saklajengipun ing bab bebrayan kaliyan saktunggiling wanito nasoro ( nasrani ) puniko sampun kapegat kanti serat Pencatatan Sipil putusan cerai Pengadilan Negeri bab puniko ingkang kedah sampun wonten serat cerainipu, dene pernikahan suci ( Gereja ) pancen mboten wonten ingkang saged nyerai’aken kejawi MAUT ( KEMATIAN )
sakniki ISTRI GARWO PANJENENGAN dede sanes nasoro ( nasrani ) maleh sampun Muslimah amargi sampun dipun Syahadat’aken,,,.. Matur nuwun saking kawulo J. Jayaprana

BANDUNG tidak banyak diceritakan.
BANDUNG disembunyikan oleh berbagai macam kepentingan,
tapi BANDUNG akan mengungkap banyak cerita.

Bandung sebenarnya SEBAGAI IBUKOTA DUNIA.
Bandung sebagai SURALAYA PUSAT PARAHYANGAN.
Bandung sebagai Sunda Pura dgn keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati.
Bandung sebagai pusat kedudukan Para Khalifah & Maha Raja Pemimpin Seluas Bumi.
Bandung sebagai PUSAT PEMERINTAHAN RATU ADIL
(Bani Israil & Yahudi sangat menjaga rahasia ini karena mereka ingin merebut & menguasainya)

Batas Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu:
Batas Utara yaitu JALAN SILIWANGI
Batas Barat yaitu SUNGAI CIKAPUNDUNG
Batas Selatan yaitu REL KERETA API
Batas Barat yatu JALAN DAGO.

Bagian Selatan dari Wilayah Keraton adalah KEBUN RAJA.
Bagian Utara Barat dari Wilayah Keraton adalah KEBUN BINATANG, MERUPAKAN TAMAN SARI.
Pusat Keraton adalah DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

INILAH SATU~SATUNYA TEMPAT TERPENTING DI DUNIA, karena tempat ini sebagai Pusat Pemerintahan Khalifatulfilard sejak jaman Nabi Adam hingga Para Maha Raja yang memiliki cakupan seluas Bumi.
Dalam waktu dekat akan muncul di Bandung “Manusia Sakti” yang diberi gelar Sang Heru Cakra atau Ratu Adil yang akan memimpin wilayah Bumi.

Sebaiknya konfirmasikan kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, agar anda meyakininya berkat petunjuk dan hidayahnya.

JIKA ANDA MERASA KAGET, SAYAPUN ADALAH ORANG YANG LEBIH DULU MERASA KAGET.

Terima kasih
Embah Jambrong

rhoma mungkin ya??

Di Selatan Tangkuban Parahu ada TEMPURAN SUNGAI YANG HILANG.

Sungai yang membelah dua kemudian bertemu kembali, bisa disebut TEMPURAN SUNGAI atau SUNGAI YANG BERADU atau SUNGAI YANG BERTEMPUR.

Ada Sungai yang membelah Kota Bandung yaitu SUNGAI CIKAPUNDUNG dan membentuk tempuran sungai seperti di atas.
Diantara BELAHAN dan TEMPURAN membentuk pulau.
Tempuran tersebut dihilangkan sehingga pulaunyapun menjadi hilang.
Pulau tersebut berada di TAMAN SARI, sehingga pulau itu dinamakan PULAU SARI.
TEMPURAN dan PULAU SARI yang hilang itu, masih menyisakan nama yaitu DAERAH PULAU SARI di Jl Taman Sari Bandung, di tepian Sungai Cikapundung.
Kita sangat memahami bahwa istilah TAMAN SARI merupakan istilah UNTUK TAMAN YANG BERADA DISEKITAR KERAJAAN.

Nama TAMAN SARI yang berada di Kota Bandung, setelah saya tanyakan ke beberapa sumber ditambah referensi dari buku Semerbak Bunga Di Bandung Raya, karangan Haryoto

Kunto, ternyata sudah ada sejak dahulu kala, kemudian oleh Pemerintahan Belanda dijadikan nama jalan, yaitu JALAN TAMAN SARI. Disana ada Kebun Binatang yang merupakan BAGIAN DARI TAMAN SARI.

Beberapa tahun yang lalu di Jl Taman Sari yaitu di Sungai Cikapundung DITEMUKAN PRASASTI YANG CUKUP MENGHEBOHKAN.

Betul juga yang dikatakan Embah Jambrong bahwa BANDUNG AKAN MENGUNGKAP BANYAK CERITA.
Silahkan deh pihak yang berwenang untuk segera meneliti, agar Cikapundung yang merupakan siloka dari RATU ADIL YANG PUNDUNG SEGERA KEMBALI KE SINGGASANANYA.

Bandung memang sangat mengagetkan.
Saya sangat yakin itu.

BANDUNG terkenal dengan nama PA-RA-HYANG
Pusat Kahyangan berada di Lembah/Lambu Hyang (Lembang),
pusat pemerintahan DWIPANTARA(Nusantara Kuno) di Gunung Purba Sunda (sekarang Gunung Tangkuban Perahu ). Bandung diprediksi sebagai Lebak Cawene dimana Budak Angon dan Budak Janggotan membuka lahan baru( peradaban celestial dunia baru di mulai th 21013)
Bandung memang menyimpan Misteri Rahasia Spiritual Adiluhung ( Tritangtu ), yaitu agama tertua dimuka bumi agama SUNDAYANA/SUNADA/SUNDA,

Bila ada yang memprediksi bahwa Bani Israil & Yahudi sangat menjaga rahasia ini karena mereka ingin merebut & menguasainya. Jelas itu dimungkinkan benar, dan lebih tepatnya yang akan dikuasai bukan Bandung saja sebagai pusat nya tetapi seluruh jawa(Java), Mengingat ajaran Sunda adiluhung ini terakhir dikembangkan oleh Para Raja Nusantara yaitu Pajajaran, Sunda Galu, Majapahit(Maharaja Purahita)

Dan kata “JAVA” iini menjadi nama Ibu Kota Israel yaitu “JAVA TEL AVIV”. Nama ibukota israel ini masih harus di artikan maksudnya. Yang jelas memang Bandung ini menyimpan Misteri yang mengagetkan kaum spiritual. Bebatuan di wilayah dago merupakan bukti fisik secara geologis diprediksi berumur ratusan tahun SM, yang merupakan sisa tragedi Banjir Besar Nabi Nuh yang disrtai hujan terus menerus gempa bumi dan letusan gunung api, mungkin wilayah jawa ini seperti yang diprediksi sebagai bagian wilayah LEMURIAN ( Benua Atlantis yg Hilang).

Tidak perlu MENGAKU…lebih baik DIAKUI…!!!
Tidak perlu MENINGGIKAN…suatu saat pasti DIRENDAHKAN…!!!
Biarlah PETUNJUK ILLAHI yang menjadi FAKTA, serta KESAKSIAN ALAM yang berbicara
…..Pemimpin sejati, Ratu adil, Satrio piningit sudah ada tinggal tunggu PETUNJUK ILLAHI serta KESAKSIAN ALAM, termasuk kita sudah MERDEKA : 17-08-1945, tetapi KEMERDEKAAN HAKIKI ( Kemakmuran gemah ripah loh jinawe toto titi tentrem kerto raharjo ) BELUM KITA RASAKAN…!!! Bagaimana kita bisa dikatakan MERDEKA HAKIKI sementara kita sebagai Bangsa Indonesia, Bangsa Nusantara semakin MELUPAKAN SIAPA SEBENARNYA YANG ME-MERDEKA-KAN Bangsa dan Negara yang kita cintai ini…!!!, termasuk juga semakin banyak yang MELUPAKAN…PANCASILA sebagaimana PANCASILA dicetuskan bersumber pada KITAB KITAB SUCI yang sebelumnya sudah ada, juga fatwa2 Para Raja, Ratu, Empu, Pujangga, Pendeta serta Para Ulama
Mari kita bersatu serta menyatukan MISI dan VISI, merapatkan barisan saling bahu membahu kita selesaikan bersama PERMASALAHAN BANGSA YANG MULTI DIMENSI BERKEPANJANGAN, YANG TAK KUNJUNG SELESAI SELESAI…Salam Damai selalu, MERDEKA… 7X …..ttd J.Jayaprana

‘RATU ADIL’ IS A WORLD LEADER, APPEARS IN THE CENTER OF THE EARTH, ‘PARAHYANGAN’
(Lebak Cawene is Parahyngan middle, which is a bowl-shaped land)
‘RATU ADIL’ FROM WHERE, DO NOT BE A PROBLEM.

RATU ADIL║True Leader, came up with the approval of God. spoke very “magical” and energetic.
RATU ADIL║True Leader, came very confidential, as presented by the power of God
RATU ADIL║True Leader, came to fix the lives of the people, who have been ravaged.
RATU ADIL║True Leader, arrived with a certainty, for justice and the welfare of his people.
RATU ADIL║True Leader, arrived with the symbol of philosophy, in accordance with the provisions of his Lord.
RATU ADIL║True Leader, arrived with a secret philosophy, unloaded to a value of nature, becomes a true consciousness.
RATU ADIL║True Leader, came not from the crowd and the arena of power ambitions.
RATU ADIL║True Leader, comes to dealing with serious obstacles, but it will be passed without getting hurt.
RATU ADIL║True Leader, came out from the conspiracy and engineering imaging.
RATU ADIL║True Leader, arrived with his own system, to change the existing system, towards a system of nature.
RATU ADIL║True Leader, came very surprising, because the leader was not understood by many people.
RATU ADIL║True Leader, came itself naturally, now present, but not known who it was.
RATU ADIL║True Leader, came gild force for every human being, for the sake of nation and state.
RATU ADIL║True Leader, came with terrible force, which is respected by the whole world.
RATU ADIL║True Leader, came to quell the feud due to incitement.
RATU ADIL║True Leader, came without an opponent, because no one could beat him.
RATU ADIL║True leader, came to conquer wrath, without people feeling defeated.
RATU ADIL║True leader, came up with did not have enemies, because not to seek the enemy.
RATU ADIL║True leader, arrived with a message of motherhood, to fulfill the longings and hopes of its people.
RATU ADIL║True leader, came to liberate the individual citizens of the difficulties of life.
RATU ADIL║True leader, arrived with the divine blessing, to liberate people from exploitation.
RATU ADIL║True leader, did not come to judge the result, but to fix the cause.
RATU ADIL║True leader, comes then back away, after the entire plan can be realized.
RATU ADIL║True leader, came and went, accompanied by longing and happiness of all mankind.
RATU ADIL║True leader, is a long-awaited leader of the past until now and they believe, will now be present.

Bandung, 1/1/2013
Sandi Kaladia

Ratu Adil bukanlah Satria Pininggit krn Satria Pininggit itu tiada lain Budak Angon. Makanya alm.Mantan Presiden Soeharto dulu mencari Ratu Adil sbb Budak Angon atau Satria Pininggit beliau sdh tahu termasuk alm.Ir.Soekarno pun kenal dan tahu Budak Angon adalah Satria Pininggit.
Namun Satria Pininggit tdk ingin kekuasaan/jabatan apalagi harta krn hidupnya cukup yg dicarinya kedamaian, ketenangan dan selalu banyak tirakat. Sudah lama pula Satria Pininggit/Budak Angon mencari Ratu Adil yg sejati hingga beliau keluar masuk alas dan daerah2 hingga akhirnya beliau disarankan Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Eyang Prabu utk diam di Karang Hawu krn kelak Ratu Adil yang sebenarnya akan dibimbing oleh Kanjeng Ibu Ratu dan Eyang Prabu utk menemukan Jati Dirinya dg datang ke Karang Hawu agar di aping dan diayomi oleh Satria Pininggit/Budak Angon agar mengerti bhw tugasnya adalah menjalankan amanah para leluhur. Sbb jk Ratu Adil tdk melaksanakan tugas tsb alam akan terus bergejolak. Ratu Adil blm akan muncul krn sdh menunjuk Satria Pinilih. Dimana Ratu Adil akan muncul stlh Satria Pinilih namun Ratu Adil muncul berbarengan dg Satria Pininggit/Budak Angon. Sbb Budak Angon sdg menentukan kemana lembah cawene adalah suatu tempat utk mendirikan Pakuan Pajajaran Mandiri bersama Ratu Adil.
Ratu Adil yg benar mendapatkan bukti tanda pantas utk disebut Ratu Agung yg menegakkan keadilan langsung dari Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati/Sunan Syarif Hidayatullah. Sepasang Sueng bertabur Berlian/Diamond bentuknya payung agung/mahkota ratu/gunung. Jika beliau melakukan hal yg tdk benar atau tdk pantas sbg Ratu Agung, Sueng tsb akan hilang dg sendirinya. Alhamdulillah Sueng tsb masih ada hingga saat ini. Tidaklah mudah menjadi pemegang amanah itu. Di toko perhiasan bahkan para Ratu Kesultanan/Keraton di P.Jawa tdk memilikinya krn tdklah mudah mendapatkan Sueng tsb. Jadi jika ada yg mengaku dirinya sbg Ratu Agung yg menegakkan keadilan maka disebut Ratu Adil tanpa ada bukti dari Kanjeng Sinuwun Sunan itu bkn Ratu Adil Sejati atau yg sesungguhnya. Ratu Adil Sejati mmg dilahirkan di bandung bahkan sekolah pun di bandung namun saat ini tdk di bandung melainkan ngembara dlm rangka tugas dari Allah SWT sbg ujian hidup. Untuk kelak menentukan tempat/wilayah yg akan dijadikan semacam Keraton Pakuan Pajajaran Mandiri. Bukan utk jd orang no.1 di negara ini. Sbb Pajajaran itu memiliki arti sejajar antara pimpinan & rakyat jgn semena2 mentang2 jd pemimpin dan berkuasa hrs welas asih dan saling menolong dan bergotong royong.

█▀█▀█░█░█▀▀▀░▀█▀░█▀▀▀░█▀█░░█
█░█░█░█░▀▀▀█░░█░░█▀▀▀░█▀▀█░█
▀░▀░▀░▀░▀▀▀▀░░▀░░▀▀▀▀░▀░░▀░▀
█▀▀▀░█░░█░█▀▀█░█▀▀▄░█▀▀█
▀▀▀█░█░░█░█░░█░█░░█░█▄▄█
▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░░▀░▀▀▀░░▀░░▀
▀▀▀█░█▀▀█░█░▀▀▀█
█▀▀▀░█░░█░█░▀▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀▀░▀░▀▀▀▀

GUNUNG GEDE BITU
ATAU TELAGA BEDAH
ADALAH TERUNGKAPNYA RAHASIA
█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
▀▀█║█▀█║█║▀▀█
█▀▀║█║█║█║▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀▀▀
PERHATIKAN TRISULAKATA DENGAN 9
HURUF YG TDK SALING MENGHILANGKAN
INSOEN~DIA (Hubungan Diri Dengan Tuhan)
INI~SOENDA (Kehidupan Ini Namanya Sunda)
IN~DONESIA (Dalam Kelimpahan Rahmat Tuhan)
█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█║█▀█
█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀
█║█▀█║█║█▀▀║█▀█║█▀║█▀█║█▀▄║█▀█
█║█║█║█║▀▀█║█║█║█▀║█║█║█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█║█▀█║█▀▄║█▀█║█▀█║█▀║█▀▀║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█║█║█▀║▀▀█║█║█▄█
▀║▀║▀║▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀
Perubahan konstruksi huruf~huruf
dari INSOEN~DIA
menjadi INI~SOENDA
kemudian menjadi IN~DONESIA
adalah sebuah KEAJAIBAN ILAHIYAH
SEBAB TIDAK MENGHILANGKAN SATU HURUFPUN.
Ini merupakan rahasia TRISULAWEDA sbb:
INSOEN~DIA = DIMENSI AIR cikal bakal RUH
INI~SOENDA = DIMENSI TANAH cikal bakal WUJUD
IN~DONESIA = DIMENSI API cikal bakal NAFSU

Sunda sesungguhnya Global BUKAN ETNIS
Etnis berasal dari kata Et~Nusa atau Pulau
Tidak pernah ada Pulau Sunda,
Karena Sunda NAMA DUNIA.
SUNDA MILIK KITA SEMUA
Berpusat di PARAHYANGAN TENGAH,
Disebut juga SUNDAPURA SURALAYA.
SUNDA ADALAH FITRAH
DAN JANGAN COBA DIPUNGKIRI
SUNDA ADALAH PEMILIK SELURUH ASET DUNIA.

█▀▀║█║█║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀▄║█▀█║█▀█
█║█║█▄█║█║█
▀▀║║▀║▀║▀║▀
█▀▀║█║█║█▀█║█▀█║█║█
▀▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀▄║█▀█║█║║║█▀█║█║█
█▄█║█║█║█▄█║█║║║█▄█║█▀█
▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▀║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█
█║█║█║║║█║█║█▀█║█▄█║█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀
SUNDA berasal dari kata dasar SUNA
SUNA artinya adalah TATANAN
DA adalah ALAM WUJUD = ALAM DUNIA
HA adalah ALAM HIDUP = ALAM AKHIRAT
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Suna + Ha = Sunaha = SUNAH
SUNAH adalah TATANAN LANGIT
atau TATANAN AKHIRAT
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Suna + Da = Sunada = SUNDA
SUNDA adalah TATANAN BUMI
atau TATANAN DUNIA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀▀║█║█║█▀█║█▀▄║█▀█
▀▀█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀
█▀█║█▀▄║█▀█║█║║║█▀█║█║█
█▄█║█║█║█▄█║█║║║█▄█║█▀█
▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█║║║█▀█║█▀█▀█
█▄█║█║║║█▄█║█║█║█
▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀▄║█║█║█▀█║█║█▀█
█║█║█║█║█║█║█║█▄█
▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀▀║█▀█║║█▀█║█║█║█▀▀║█▀█║▀█▀
█▀█║█▀▀║█▀▀█║█▀▀║█║█║▀▀█║█▄█║║█
▀▀▀║▀▀▀║▀║║▀║▀║║║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀║║▀
█▀▄║█║║║█▀█║█▀█║█▀█║█▀▄║█║█║█▀█║█▀▀
█║█║█║║║█▀█║█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█║█║█
▀▀║║▀║║║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀║║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║█║█║█▀▄║█▀█║█║█
█▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║║▀║▀║▀║║▀
█▀█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀█
█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀
║║║███║║║
█║║▀█▀║║║
▀▀█████▀█
║║█████║▀
║║▄█║█▄║║
ANGON adalah bentuk kata “Pangjero” dari
bentuk primer ANGAN atau ANGANA.
Perubahan bentuk kata ANGAN menjadi ANGON
memberi makna seseorang yg MEMILIKI ANGAN-ANGAN.
Budak Angon berarti BUDAK YG MEMILIKI CITA-CITA.
Budak Angon menggambarkan manusia BUMIAN yang
menyandang FILSAFAT BUMI atau FILSAFAT IBU dgn
misi MAMAYU HAYUNING BUWANA.
Filsafat Ibu bagi kemanusiaan tak lain adalah:
PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN.
Budak Angon adalah SETIAP ORANG YANG MEMILIKI
CITA-CITA DAN PERJUANGAN UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN & KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA.
Budak Angon adalah SEBUAH KARAKTERISTIK yang bisa
disandang oleh siapa saja dan berjuang merekonstruksi
FILSAFAT KEHIDUPAN BUMI SECARA FITRAH.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
BUDAK ANGON ADALAH
= SATRIA PININGGIT
= MANUSIA BUMIAN
= PEMBAWA SIFAT KEIBUAN
= PEMBAWA FALSAFAH BUMI
= MANUSIA SEKELAS NABI
= MANUSIA TINGKAT SATU
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║█║█║█▀▄║█▀█║█║█
█▀█║█║█║█║█║█▄█║█▀▀█
▀▀▀║▀▀▀║▀▀║║▀║▀║▀║║▀
║║█║█▀█║█▀█║█▀▀║█▀▀║█▀█║▀█▀║█▀█║█▀█
║║█║█▄█║█║█║█║█║█║█║█║█║║█║║█▄█║█║█
▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀▀▀║▀▀▀║║▀║║▀║▀║▀║▀
║║║███║║║
║║║▀█▀║║█
█▀█████▀▀
▀║█████║║
║║▄█║█▄║║
JANGOTAN adalah bentuk kata “Pangjero” dari
bentuk primer JANGGATAN atau JANGGATANA.
Perubahan bentuk kata JANGGATANA menjadi JANGGOTAN
memberi makna seseorang yg MEMILIKI HAKEKAT HIDUP.
Budak Janggotan berarti BUDAK YG MEMILIKI
PEMAHAMAN HAKEKAT HIDUP, YANG BERHUBUNGAN
ANTARA MAKHLUK DENGAN SANG PENCIPTA
Budak Janggotan menggambarkan manusia LANGITAN yang
menyandang FILSAFAT LANGIT atau FILSAFAT BAPAK dgn
misi RAHMATAN LIL ALAMIN.
Filsafat Bapak bagi kemanusiaan tak lain adalah:
PERWUJUDAN HAKEKAT HIDUP BAGI KESEMPURNAAN.
Budak Janggotan adalah SETIAP ORANG YANG MEMILIKI
PEMAHAMAN HAKEKAT HIDUP DAN BERJUANG
UNTUK MEWUJUDKAN KESEMPURNAAN KEHIDUPAN
UMAT MANUSIA DAN ALAM SEKITARNYA.
Budak Janggotan adalah SEBUAH KARAKTERISTIK yang bisa
disandang oleh siapa saja dan berjuang merekonstruksi
FILSAFAT KEHIDUPAN LANGIT SECARA FITRAH.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
BUDAK JANGGOTAN ADALAH
= SATRIA PINANDITA
= MANUSIA LANGITAN
= PEMBAWA SIFAT KEBAPAKAN
= PEMBAWA FALSAFAH LANGIT
= MANUSIA SEKELAS RASUL
= MANUSIA TINGKAT DUA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

█▀█║║█▀█║▀█▀║█║█
█▀▀█║█▄█║║█║║█║█
▀║║▀║▀║▀║║▀║║▀▀▀
█▀█║█▀▄║█║█
█▄█║█║█║█║█
▀║▀║▀▀║║▀║▀▀▀
║║║███║║║║║║█▀█
█║║▀█▀║║█║║█║║║█
▀▀█████▀▀║║║║║█
║║█████║║║║║║█
║║▄█║█▄║║║║║║▄

RATU ADIL ADALAH PEMIMPIN DUNIA
adalah Manusia sekelas IMAM MAHDI
adalah Manusia sekelas KHALIFATULARD
adalah Manusia sekelas MAHA RAJA BUMI

SUDAH PANTASKAH menjadi RATU ADIL?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi IMAM MAHDI?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi KHALIFATULARD?
Atau SUDAH PANTASKAH menjadi MAHA RAJA BUMI?
yang pangkatnya:
Di atas Budak Angon & Budak Janggotan, atau
di atas Satria Pininggit & Satria Pinandita, atau
di atas Nabi & Rasul.

BUMI INI BUKAN DIURUS OLEH
Budak Angon & Budak Janggotan, atau
Satria Pininggit & Satria Pinandita, atau Nabi & Rasul.

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG KHALIFAH atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH IMAM MAHDI atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH MAHA RAJA BUMI atau

BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
BUMI INI HARUS DI URUS OLEH SANG RATU ADIL
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
RATU ADIL ADALAH MANUSIA TINGKAT TIGA
RATU ADIL ADALAH MANUSIA TINGKAT PARIPURNA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
(Sumber: Buku Sunda Menbedah Zaman,
Karangan: Mandalajati Niskala berikut
penjelasan dlm Cuplikan Buku
SANG PEMBAHARU DUNIA DI ABAD 21,
dan dari berbagai sumber lainnya)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Bandung, 13/1/13
EMBAH JAMBRONG

Buku mmg sumber ilmu tp alangkah bagusnya bersumber dari dialog dg para leluhur bangsa yg dibilang sdh tidak ada namun sebenarnya masih ada dan orang tsb yg punya ilmu sajero ning winarah ilmunya Aji Saka.
Dimiliki oleh Budak Angon/Satria Pininggit/Satria Pinandita. Beliau yg menjelaskan bhw Ratu Adil yg dimaksud dlm Ramalan Prabu Jayabaya dan di dlm Uga Wangsit Prabu Siliwangi adalah seorang wanita yg masih keturunan Para Raja Jawa yg menegakkan keadilan dimana Ratunya mmg membuktikan bhw dirinya adalah benar2 seorang trah keturunan darah bangsawan dan menegakkan kebenaran dan keadilan bukanlah Imam Mahdi krn jika Imam Mahdi berarti telah mendekati Kiamat. Sedangkan Rasulullah saja tdk tahu kpn akan Kiamat apalagi kita manusia krn itu Rahasia ALLAH SWT.
Krn Ratu Adil adlh Ratu Tanpa Mahkota sehingga sdh berbaur dg rakyat biasa makanya banyak yg ngaku sbg Ratu Adil.
Namun jk ingin tahu Ratu Adil yg benar memiliki Sueng pemberian Kanjeng Sinuwun Sunan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) sbg tanda bukti telah lulus dari ujian hidup dan berhak mendapatkan sebutan Ratu Adil.
Sueng tsb berbentuk Payung Agung/Gunung/Mahkota dg bertaburkan berlian murni.
Para Ratu Kasultanan Keraton yg di P.Jawa saat ini saja tdk akan memilikinya krn hrs bisa menjadi Ratu yg sebenarnya hidup tanpa kemewahan memiliki sifat welas asih dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta bisa aji diri sbg seorang Ratu Adil.
Di toko perhiasan pun tdk ada Sueng spt tsb dan benar2 tdk membeli atau di buat krn itu tadi bhw harta tdk akan dibawa mati yg di bawa adlh amal dan ibadah sbg bekal di akhirat.
Darimana saya tahu ini semua ya dari Budak Angon/Satria Pininggit/Satria Pinandito.
Bukan dari sebuah buku yg nara sumbernya terkadang tdk 100% benar terjadi.

Menarik infonya mas…pengen ngerti rumus sederhana dan pasti mencari figur satrio piningit yang benar-benar asli (ala Jawa) ??? SOYO NGAKU SOYO DUDU !!! (SEMAKIN MENGAKU-AKU SEMAKIN BUKAN !!!)

█▀▀║█▀█║█▀█║█▀▄║█
▀▀█║█▄█║█║█║█║█║█
▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀║║▀
█║█║║█▀█║█║║█▀█║█▀▄║█║█▀█
█▀▀█║█▄█║█║║█▄█║█║█║█║█▄█
▀║║▀║▀║▀║▀▀║▀║▀║▀▀║║▀║▀║▀

║MINDSET REVOLUTION║Nature teaches the universality of consciousness (HI RATIONAL). Humans trap themselves in the interests of Ras (RATIONAL)♥
║REVOLUSI MINDSET║Alam mengajarkan pada kesadaran Kesemestaan (HI RASIONAL). Manusia menjebak kan diri pada kepentingan Ras (RASIONAL)♥

║MINDSET REVOLUTION║Nature teaches awareness of “original”. Humans trap themselves in the interests of “a moment”♥
║REVOLUSI MINDSET║Alam mengajarkan pada kesadaran “original”. Manusia menjebak kan diri pada kepentingan “sesaat”♥

║MINDSET REVOLUTION║Nature teaches awareness of “togetherness”. Humans trap themselves in the interests of “himself”.♥
║REVOLUSI MINDSET║Alam mengajarkan pada kesadaran “kebersamaan”. Manusia menjebak kan diri pada kepentingan “dirinya sendiri”.♥

║MINDSET REVOLUTION║Give each other the good of each other, is the beginning of world peace.♥
║REVOLUSI MINDSET║Saling memberi kebaikan satu sama lain, merupakan awal dari perdamaian dunia.♥

║MINDSET REVOLUTION║World peace begins from the heart. If the liver is not holy, then world peace is only a falsehood alone.♥
║REVOLUSI MINDSET║Perdamaian dunia dimulai dari hati. Jika hati tidak kudus, maka perdamaian dunia hanya merupakan kepalsuan saja.♥

║MINDSET REVOLUTION║Nusantara is a source of wealth of the world. Why did the people of the Nusantara, his life miserable?♥
║REVOLUSI MINDSET║Nusantara merupakan sumber kekayaan dunia. Mengapa rakyat Nusantara, hidupnya melarat?♥

║MINDSET REVOLUTION║Should appear in the Nusantara of world leaders, to keep the wealth of the Nusantara for the world community.♥
║REVOLUSI MINDSET║Akan muncul di Nusantara pemimpin dunia, untuk menjaga kekayaan Nusantara bagi masyarakat dunia.♥

║MINDSET REVOLUTION║Love and lust almost equal but opposite. Love toward immortality, lust leads to destruction.♥
║REVOLUSI MINDSET║Cinta dan nafsu hampir sama tapi bertolak belakang. Cinta menuju kekekalan, nafsu menuju kepada kerusakan.♥

║MINDSET REVOLUTION║Every world leader must be born in the land of Parahyangan, because Parahyangan the World Center.♥
║REVOLUSI MINDSET║Setiap Pemimpin Dunia pasti lahir di tanah Parahyangan, karena Parahyangan merupakan Pusat Dunia.♥

║MINDSET REVOLUTION║Over the past 500 years the Earth lost the World Leader. Now awaited appearance in ground Parahyangan.♥
║REVOLUSI MINDSET║Selama 500 tahun Bumi kehilangan Pemimpin Dunia. Kini dinanti kemunculannya di tanah Parahyangan.♥

║MINDSET REVOLUTION║All human beings, already bored with something bad. It’s time to do good.♥
║REVOLUSI MINDSET║Seluruh umat manusia, sudah bosan dengan sesuatu yang buruk. Sudah waktunya untuk berbuat baik.♥

║MINDSET REVOLUTION║Each individual on the go, would like fidelity. Trust me.♥
║REVOLUSI MINDSET║Setiap individu di mana saja, akan menyenangi kesetiaan. Percayalah.♥

║MINDSET REVOLUTION║Humans anywhere in the world enjoying the hospitality. Why my brother is friendly, changed?♥
║REVOLUSI MINDSET║Manusia di belahan dunia manapun menyenangi keramahtamahan. Mengapa saudaraku yang ramah, berubah?♥

║MINDSET REVOLUTION║Nusantara very wealthy; but controlled by foreigners, so that its people destitute. Embarrassing.♥
║REVOLUSI MINDSET║Nusantara sangat kaya raya; tapi dikuasai oleh orang asing, sehingga rakyatnya melarat. Memalukan.♥

║MINDSET REVOLUTION║Actually, the Nusantara can provide sufficient food and clothing world. Why so miserable?♥
║REVOLUSI MINDSET║Sebenarnya, Nusantara bisa memberikan kecukupan sandang pangan dunia. Kok jadi melarat?♥

║MINDSET REVOLUTION║Political stupidity is characteristic of greed. Ready at risk of abandoning, the interest of nation and state.♥
║REVOLUSI MINDSET║Kedunguan politik menjadi ciri keserakahan. Dgn resiko siap menelantarkan, kepentingan bangsa & negara.♥

║MINDSET REVOLUTION║I asked myself: “The period of my life just to spend time”?║My life for humanity.♥
║REVOLUSI MINDSET║Aku bertanya pada diriku: “Masa hidupku hanya untuk menghamburkan waktu”?║Hidupku untuk kemanuiaan.♥

║MINDSET REVOLUTION║If you are offended, you may sue for and protected by law║But remember it’s not a life solution.♥
║REVOLUSI MINDSET║Jika kamu tersinggung, kamu bisa menuntut & dilindungi hukum║Tapi ingat itu bukan solusi kehidupan.♥

║MINDSET REVOLUTION║Do we understand? That the procedures set life has been delegated by God to man?♥
║REVOLUSI MINDSET║Apakah kita paham? Bahwa tata atur kehidupan telah dilimpahkan Tuhan kepada manusia?♥

║MINDSET REVOLUTION║Do not be discouraged. Continue to struggle. One day you will succeed║You must make sure.♥
║REVOLUSI MINDSET║Jangan berkecil hati. Terus berjuang. Suatu saat anda akan berhasil║Anda harus yakin.♥

║PEACE║♥║The more people who do good, the better this World║♥║
║PEACE║♥║Semakin banyak orang yang berbuat baik, semakin baik Dunia ini║♥║

║PEACE║♥║World peace must begin with a peaceful heart║♥║
║PEACE║♥║Perdamaian Dunia harus diawali dengan hati yang damai║♥║

║PEACE║♥║World peace can not be done by someone whose heart rebelled║♥║
║PEACE║♥║Perdamaian Dunia tdk mungkin dpt dilakukan oleh seseorang yg hatinya berontak║♥║

║PEACE║♥║World peace can only be done by someone whose heart is peaceful and has the Power of Love║♥║
║PEACE║♥║Perdamaian dunia hanya bisa dilakukan oleh seseorang yg hatinya damai & mempunyai Kekuatan Cinta║♥║

║PEACE║♥║World peace must be through peace between individuals, who love each other honestly║♥║
║PEACE║♥║Perdamaian Dunia harus melalui perdamaian antar individu, yg saling mencintai dgn jujur║♥║

Bandung, 24/1/13
Sandi Kaladia

Banyak orang yg sdh bertemu dg Satria Pininggit/Satria Pinandita namun tidak menyadari bhw beliau orangnya krn memang hidup sederhana bahkan beliau tdk ingin memberitahukan siapa beliau jika saya tidak minta ijin utk menyebarkan siapa beliau tidak ada maksud lain hanya agar semua orang tidak tersesat oleh orang2 yg mengaku dirinya Satria Pininggit/Satria Pinandita.
Sebab memang dari jaman alm.Ir.Soekarno dan alm.Soeharto telah mengetahui beliau, pantas yg dicari oleh alm.Soeharto semasa hidupnya adalah Ratu Adil disini saya menyadari krn Ratu Adil kelak yg berani menegakkan kebenaran dan keadilan atas semua yg diperbuat oleh putra putri alm.Soeharto. Sbb meski ditutupi semua kebusukan akan tercium juga.
Satria Pininggit/Satria Pinandita hingga saat ini masih ada di wilayah Pelabuhan Ratu.
Beliau bernama R.Mian Wijaya atau biasa dipanggil Mian.
Bpk Mian ini tidaklah paham tentang internet krn seluruh hidupnya banyak tirakat dan mengurus tempat ziarah di Karang Hawu.
Beliau banyak membuat catatan ttg sejarah bangsa ini yg diperoleh dari dialog dg para leluhur yg langsung mengalami sejarahnya.
Mengapa saya bilang buku bukan 100% benar???? Sebab itu tadi saya membaca catatan hasil dialog dg leluhur.
Beliau juga tidak ingin menerbitkannya dijadikan buku krn baginya catatan yg dibuatnya adalah spt diuraikan oleh Prabu Siliwangi dlm Uga Wangsit.
Bila hendak mengetahui kebenaran Sejarah Bangsa bertanyalah pada beliau.
Saya berkata ini tidak ada maksud apapun krn saya tidak ingin semua tersesat mencari Satria Pininggit/Satria Pinandita.
Lalu apa jaminannya jika saya tidak benar jelas2 sueng pemberian Kanjeng Sinuwun Sunan akan hilang dan alhamdulillah hingga sekarang tidak hilang krn saya berkata benar
dan jujur serta lurus. Tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW yg memang masih kakek buyut saya sendiri. Saya tahu ini semua krn boleh dialog bpk Mian dg Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati. Sbb ayah Kanjeng Sunan adalah masih cucu Rasulullah SAW. Nah saya berasal dari keturunan Kanjeng Sunan. Sehingga dahulu ibu saya putus tali pusernya bersamaan dg datangnya bouraq yg tiada lain tunggangan dari Rasulullah SAW. Kalau ini yg cerita nenek saya. Hanya bouraqnya saja yg terlihat oleh mata nenek saya. Sehingga benarlah apa yg diutarakan oleh bpk Mian ttg asal usul leluhur saya.

sangat Jelas…

tulisannya sy minta mas untuk bahan bacaan, trims

Assalamu’alaykum Wr Wb

Semua ini berawal dari perang salib, kebencian barat pada dunia Islam, negeri2 muslim kaya akan hasil bumi dan tambang sehingga membuat negeri barat menjelajah/merampok negeri2 kaya akan hasil bumi, mereka (spanyol) menguras habis harta suku Astec, menguras berlian Sierra Leon, Inggris & Belanda konsentrasi menguras bumi asia timur jauh.

Lantakan emas dicetak lalu dibawa VOC ke eropa dengan imbalan prestise dan kekayaan para keluarga kerajaan, anak2 mereka disekolahkan di luar negeri (Belanda) tentu tidak gratis, mereka lalu pulang membawa faham liberalisme (angkatan Budi Oetomo cs).

Belanda (eropa) licik, mereka merayu para raja (sulthan) utk menyekolahkan anak2nya keluar negeri sekaligus menjadi pemegang rekening dari emas yg mereka taruh di Bank2 eropa. Tentunya Belanda punya maksud dgn dalih lebih aman di Bank mereka. Disisi lain anak2 keluarga kerajaan yg sekolah di Eropa mulai diperkenalkan dgn faham liberalisme dgn maksud setelah mereka pulang nanti membawa faham demokrasi lalu bergerak meng-kudeta (REVOLUSI) kerajaan keluarganya ditambah lagi melalui politik Devide it Empera (adu domba keluarga kerajaan). DAN KONSPIRASI INI BERHASIL, INDONESIA DI DUKUNG MERDEKA OLEH SEKUTU ! Pangeran2/para Putra Mahkota yang di dukung Belanda meng-Kudeta keluarganya sendiri, hampir seluruh Nusantara terjadi.
Disisi lain Eropa tetap menggunakan sistem kerajaan (monarki) utk menjaga sejarah aset keluarga kerajaan tapi justru Kerajaan2 di luar Eropa mereka hancurkan termasuk di Indonesia dengan tujuan untuk memutus sistem perbankan dari stempel kerajaan ke republik. JADI SIAPA YANG BERKHIANAT DENGAN ASET INI???
KEMBALI DULU KE SISTEM KERAJAAN, BARU ASSET ITU BISA PULANG KANDANG.
Contoh, Malaysia asetnya tetap terjaga aman di bank luar negeri karena dari abad pertengahan sampai sekarang kerajaan mereka tetap eksis dan diakui dunia.

Jika saat ini masih ada dan saya percaya masih ada, aset tersebut tentu sudah tidak mungkin dicairkan, mereka (eropa) akan mati2an mempertahankan termasuk dgn kekuatan senjata (bersama AS dan NATO).
Msih percaya Eropa dan Amerika dengan senang hati mengembalikan asset?
Buktinya presidennya sendiri dibunuh, apalagi…..wassalam

– RM. Hina Kelana –
hinakelana@live.com

Ytc. Saudaraku, Penulis
Tidak ada yang SALAH dan DIPERSALAHKAN jadi TIDAK ADA YANG PERLU DIMA’AFKAN dengan didasari Itikad, Niat serta keinginan yang luhur, se-mata2 demi kepentingan BANGSA NUSANTARA yang kita cintai ini, bak ibarat KITA SATU SUMBER MATA AIR DAN MUARA YANG SAMA kendati SUNGAI YANG BERBEDA sementara saya disungai dengan organisasi Ber-PANCASILA, Ber-MERAH PUTIH, serta Ber-NKRI mengacu PANCASILA PEMERSATU DUNIA, terbukti dari KELAHIRAN sampai KESAKTIANNYA diperingati banyak orang ( tgl. 1 Juni & 1 Oktober ) mana ada didunia ini dari KELAHIRAN sampai KESAKTIANNYA diperingati banyak orang…??? termasuk juga pada Sila Pertama : ” KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
dimana manusia BER-TUHAN pasti BER-AGAMA sebaliknya manusia BER-AGAMA belum tentu BER-TUHAN misal IRAK vs IRAN, mereka BER-AGAMA sama yakni ISLAM juga 2 PARPOL di Negeri kita sendiri, kenapa mereka BERTIKAI, SALING BUNUH MEMBUNUH
mereka merasa BER-AGAMA apakah mereka merasa BER-TUHAN…??? jadi hanya dengan GARUDA PANCASILA = Galilah Ruh Didada Pancaran Sinar Illahi bukan sekedar PANCA = Lima, SILA = Dasar, jadi hanya satu2-nya PANCASILA beserta 45 butir2-nya ( P4 ) dan kalau memang diperlukan kita buka ” MA’RIFAT PANCASILA ” menuju INDONESIA MERCUSUAR DUNIA dan INDONESIA PELOPOR DUNIA BARU…Salam Damai selalu, hormat saya J. JAYAPRANA.

SELAMAT DATANG
█▀█║█▀█║║║█║█▀█║║║█║█▀█║█▀█║║█▀█║█▀█
█▀▀║█▀█║║║█║█▄█║║║█║█▄█║█▀▀█║█▄█║█║█
▀║║║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║║▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀█║█║█║█▀█║█▀█
█▄█║█║█║▀▀█║█▄█║█▀▀█
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║║▀
SELAMAT BERLOMBA MERAIH GELAR RATU ADIL
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ZARO BANDUNG ZARO AGUNG MAJELIS AGUNG
█▀█║█▀█║█▀█║║█▀█║█║█║█║█║█▀█║█▀█║█▀▀║█▀█║█▀█
█▀▀║█▀█║█▀▀█║█▄█║█▀█║▀▀█║█▀█║█║█║█║█║█▄█║█║█
▀║║║▀║▀║▀║║▀║▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║▀
█▀█║█▀█║█║█║█▀█║█▀█║║║║▀▀█║█▀█║█║▀▀█║
█▀█║█║█║▀▀█║█▀█║█▀▀█║║║█▀▀║█║█║█║▀▀█║
▀║▀║▀║▀║▀▀▀║▀║▀║▀║║▀║║║▀▀▀║▀▀▀║▀║▀▀▀║
MANDALAJATI NISKALA
Sang Pembaharu Dunia Di Abad 21

Penjelasan yang bagus dan saya setuju dgn penafsiran serat2 di atas,tapi saya saya tidak mengerti dgn tokoh yang akan muncul yg kemudian nanti disebut SP.
Kenapa saya setuju:
selama 2 thn ini saya duduk dan mendengarkan apa yang terjadi dimasa datang, dari mendengarkan itu saya sambil menunggu kebenaran dan yang saya dengar kurang lebih sama dengan ulasan di atas bahwa nanti akan terjadi begini dan yg lainnya.
Mengenai harta amanah,dinasty dan yg lainnya itu memang ada tapi sekarang yang sedang dibuka bukan yang itu dan itu benar2 sedang diproses dgn luar negeri silahkan tanya ke para sepuh daerah kulon.

Siapa ratu adil..
Tokoh sentral ulasan di atas yang menitipkan semua asset dan harta semua, lihatlah sesepuh yang dititipi yang ditugaskan menjaga gudang, mereka tidak bisa mencairkan sendiri semua macet tidak ada yang jalan. Bisa berjalan dikeluarkan atau dicairkan bila sudah direstui orang ini si Ratu Adil.
kabar baiknya bahwa orang ini sudah merestui dan sudah mulai dikeluarkan, targetnya 2014 semua selesai, mengenai SP bersabarlah sampai th 202(..)

Sujud syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT, saya sekeluarga sangat berterimakasih banyak kepada ( aki sukro ) atas bantuannya saya bisa menang togel ghoib yang diberikan aki alhamdulillah itu bener-bener tembus,sekarang ini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya dan semua utang2 saya sudah pada lunas semua,,!!! jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi aki sukro di (0852-8700-1752) ini lah kisah nyata dari saya

Sujud syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT, saya sekeluarga sangat berterimakasih banyak kepada ( aki sukro ) atas bantuannya saya bisa menang togel ghoib yang diberikan aki alhamdulillah itu bener-bener tembus,sekarang ini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya dan semua utang2 saya sudah pada lunas semua,,!!! jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi aki sukro di (0852-8700-1752) ini lah kisah nyata dari saya

YG DI MAKSUT 3 SEGI TIGA ADALAH SEBWAH UCAPAN MAS,,,JUGA DISEBUT GAMAN TELU,,,,,PRESIDEN PERTAMA PAK SOEKARNO DULU JUGA ITU PEGANGANYA,,,,TERUS YG DI SEBUT PARIKESIT RATU ADIL ITU SEBUTAN DARI ALIRAN KAMI GAN,,,

BODOH GAN ORANG INDO SAMPE2 AGAMA AZA BISA DI PENGARUHI AGAMA DARI LUAR,,PADAHAL DI INDO JUGA ADA ISLAM,,YAITU ISLAM SEJATI YG DI BAWA PARA WALI,,,,ROSUL HANYA UTUSAN TAPI WALI ADALAH WAKIL GAN LBIH TINGGI WALI DARI PADA ROSUL,,,,BANYAK SKALI KATA2 DARI ISLAM SEJATI YG DI SALAH ARTIKAN OLEH ORANG2 TIMUR TENGAH….MREKA KEMBALIKAN LAGI KE INDO WAT KEUNTUNGAN MREKA,,,,,,
CONTOH KIBLAT KIBLAT BUKAN DI KAKBAH GAN,,KIBLAT BERADA PADA DIRI KITA SENDIRI,,,(LBIH JELASNYA BISA VON 085735080509) ITU KATA2 WALI,,,KAKBAH HANYA REKAYASA UNTUK MENCARI DANA WAT PARA TERORIS,,,,

SPERTI KATA LELUHUR ISLAM SEJATI KELAK DI INDO AKAN TERJADI PERANG ANTARA ISLAM PARA WALI YG DI PIMPIN OLEH TITISAN PARA WALI DNGN SALAH SATU ALIRAN ISLAM YG BERTANDA MEMAKAI CADAR DAN YG LAKI MEMAKAI CELANA KONDOR,,,,,NAH KALAU ITU DH SELESEI GAN BARULAH INDO AKAN DI PIMPIN OLEH RATU ADIL ATAU PARIKESIT YG AKAN MENSEJAHTERAKAN INDO GN,,,

Maaf numpang lewat, ikut nimbrung ngelamunin sosok-sosok satria yang bakal membawa Indonesia Jaya. Klo melihat Uga Wangsit Siliwangi (UWS) sepertinya ada 3 Satria (Budak Janggotan, Budak Angon dan Ratu Adil). Tersirat di situ budak jenggotan datang membawa tas/kaneron (mahasiswa), memberi peringatan (kemungkinan demo jamannya ORBA sptnya angkatan 78?), dan dipenjara (di Sukamiskin?). Terus ada budak angon (angan-angan/cita2 Indonesia Jaya/cita-citanya Raden Wijaya sejak dulu) yang mengembalakan kalakay (ranting daun) dan tutunggul (sisa pohon yg sdh ditebang), mengumpulkan bukti2 baik yg tertulis maupun dari sisa yg ada, melawan sambil tertawa (demo mahasiswa th 1998). Budak angon dicari utk dijadikan tumbal (kambing hitam) belahnya semangka (Keutuhan NKRI). Kenapa?. Ingat demo 98 menuntut turun rejim Orba yg sudah menyengsarakan rakyat (Sangkuriang===>Sang Guru Rahiyang, Sang= Maha, Guru Rahiyang= Ilmuwan Muda =>Mahasiswa sebagai elemen dari Rahayat/Sangkuriang (Sangkuriang nagih janji==>fenomena masyarakat mendatangi kantor kantor DPR/D menagih janji2 pemerintah sewaktu kampanye) berlarut-larut, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, otonomi seluasnya, penegakan supremasi hukum, amandemen UUD 45, pemberantasan korupsi. Padahal yg diinginkan budak angon adalah kembalinya ke Panca Sila karena itu solusi terbaik untuk bangsa Indonesia, ABRI itu akan gagah kalau dia jadi tentara bukan pejabat, wujudkan amanat UUD 1945, bangsa Indonesia harus percaya diri dan mandiri harus bisa membuat hukum yang berasal dari akar budaya (nilai nilai luhur bangsa) karena hukum masih mengacu ke hukum Belanda (itu makanya di Joyoboyo dibilang dihukum selama 60 tahun karena tidak punya aturan rumah tangga sendiri dan mencampuradukkan agama dengan negara). Logikanya, untuk rumah sendiri harus pakai aturan rumah sendiri jangan aturan Belanda atau pun Arab, baru kita keluar dari kutukan 60 tahun. Kenapa? Karena tanpa keadilan yang sesungguhnya, akan mustahil kesejahteraan, kemakmuran akan terwujud. Sebaliknya klo ada supremasi hukum (Pakuan Pajajaran), dipaku dijajarkan jelas mana yang benar, jelas mana yang salah. Sementara ini, kita ini negara abu-abu, selalu tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Di Pakuan Pajajaran paheuyeuk-heuyeuk leungen (bersatu padu bekerja sama/gotong royong membangun kejayaan Nusantara). Tapi cita-cita ini dibelokkan, di UWS disebutkan oleh budak buncireung dan raja-raja penyelang. Di situ disebutkan budak buncireung menyembunyikan monyet beureum (monyet merah/PDI Mega) ku monyet hideung (poros tengah/koalisi partai Islam). Dalam bahasa Sunda, budak buncireung itu artinya anak cacingan, makannya rakus kalau anak lain satu piring dia dua piring masih kurang, tapi kurus tdk gemuk karena berpenyakit, biasanya perutnya sedikit gemuk tapi tulang2 iganya msh kelihatan. Monyet merah gambaran orang yang merah hatinya tidak bersih penuh nafsu, dendam, bukan orang baiklah intinya. Sedangkan monyet hideung (monyet hitam) sebagai gambaran dari orang-orang yang hitam hatinya, hitam kelakuannya (menginginkan bulan dan bintang saja/kerajaan Islam saja/mencampuradukkan agama dg negara). Mereka para ulama yang mata hatinya tertutup (sumum bukmun umyung fahum layar jiun). Di UWS disebutkan bakal ada perang sanekala (sanekala = klo gak salah artinya hantu wanita/kelong wewe/kuntilanak di waktu maghrib antara monyet merah dan monyet hitam, orang Sunda jangan ikut campur. Akhirnya si monyet hitam ketahuan kalau mereka sudah ketinggalan jaman. Di UWS disebutkan orang Sunda dipangil panggil lagi, orang Sunda memaafkan. Kenapa? Siapa yang harus minta maaf ke orang Sunda?. Kita analogikan seperti ini, misalkan Anda punya tanah warisan leluhur (Sundaland) di tanah itu subur dan kaya sumber daya alamnya tp karena sesuatu hal orang lain yang punya kekuatan dan kekuasaan (Gajah Mada jaman Majapahit dan Gajah Meta jaman Orba) bergonta ganti mengaku ngaku, membuat sertifikat (Diah Pita Loka) atas nama dirinya dan menjarahnya. Bayangkan bagaimana perasaan yang punya sedangkan ia sabar? Apakah tanahnya akan menjadi penuh berkah di tangan yang bukan pemilik warisnya? Anda tahu sendiri hasilnya. Sundaland hilang sebagian oleh Gaja Mada. Itu kenapa Gajah Mada dihukum sama perbuatannya sendiri sampai sekarang masih hidup menjalani hukuman. Ditanya sama budak angon, kamu kenapa melakukan itu semua? Gajah Mada bilang maaf semua sudah terlanjur. Budak Angon sptnya belum memaafkan. Karena belum tuh minta maaf ke orang Sundanya. Gajah Meta menggadaikan kekayaan Nusantara dan merusak rakyatnya. Terus siapa ahli waris sebenarnya? Ya satria-satria yang kalian cari itu (Bandung Bandawasa/Bandung yang punya hak kuasa banda) tapi direbut Roro Jonggrang (Dua Raksasa===> Gajah Mada dari Maja Pahit, Gajah Meta dari Mataram==>Dua-duanya melakukan kesalahan yang sama), Sangkuriang (Rakyat) pengen mengawini ibu (Dayang Sumbi/Nusantara). Akhirnya ngamuk, perahu (sejarah hidup Nusantara) ditendang menjadi Gunung Tangkuban Perahu. ( Jadi kalau pengen tahu sejarah yang asli bacanya harus dibali). Misal Ahli Sejarah bilang Gajah Mada sosok pemersatu padahal sebaliknya, misal nih Wayang berasal dari India padahal dari Indonesia (di India cuman ada Cerita Mahabrata, cerita wayang di Indonesia lengkap ya?). Bangsa Indonesia berasal dari Yunan katanya padahal sebaliknya (baca buku Stephen Openheimer). Kembali lagi ceritanya ke lamunan Satria di ramalan leluhur. Kalau cerita sejarah yang asli nanti akan dipungkiri dan dituduh ngawur dan mengada-ada, hoax katanya. Kebenaran itu penting karena tanpa penegakkan kebenaran (kebenaran Sejarah) mustahil mewujudkan persatuan, kesatuan, kemakmuran, keadilan, kedamaian. Kuncinya adalah accepting/bisa menerima yang salah untuk diislahkan/dimaafkan dan diperbaiki. Tapi kalau bodoh (sombong=bodoh) boro-boro bisa menerima yang ada adalah memungkirinya. Nah di Jangka Mapanji Jayabaya (sptnya Panji itu gelar penerus raja raja Panjalu di Kawali/Yang mengawali semuanya). Di Jangka Jayabaya tersirat ada 4 Satria (Dene Maolana Ngali Samsudien/budak janggotan/Pemuda Bani Ta Mim), Satria Piningit/Ratu Adil 1 yang hidupnya kesandung kesampar kumara menebus dosa/budak angon/Jesus Penebus Dosa katanya tidak bermahkota mungkin dia gak mau/atau waktunya/rakyatnya tidak memungkinkan atau alasan lainnya?, Ratu Adil 2 yang akan bawa kejayaan (sepertinya anak budak angon setelah ditundung ke Sabrang/ke luar negeri menuntut ilmu). Kalau gitu masih lama ya….sabar…sabar. Di bilang dari Banyuwangi, berarti ibunya Randa Kasiyan (Trah Damar Wulan/Bra Wijaya V asuhannya Sabdo Palon/Semar) yang dinikahi Budak Angon atas petunjuk budak janggotan di Lebak Cawene. Budak Angon bukan trah Majapahit tapi dianggap putera kesayangannya Raden Wijaya dan dianggap mampu meneruskan cita-citanya.
Sudah dulu ya lamunannya…Jangan percaya ke uraian ini, tapi percayalah ke diri Sendiri. Jangan percaya ke ramalan2 tapi percayalah ke diri sendiri, ramalan itu kadang bener kadang enggak. Misal Noto na Goro (ramalan), aktualnya (Noto Bidur Galo) akhirnya bukan kemakmuran dan keadilan yang terwujud malah rakyat perihatin, rajanya Galau (cuman bisa bilang ikut prihatin).

Mau tanya apa yg dimaksud dengan ketitisan wahyu keprabon …..

Pesan dr : Wali Amanah Tunggal Penanggung Jawab Selamanya : Yang bisa membebaskan Umat Bangsa dr Pajak, yg mjd Pemimpin Umat Bangsa ( 101parikesitamanah101.com).

alif surono

izin tanya,dimanakah keberadaan kitab Joyoboyo,apakah bisa di baca oleh kita?

Ramalan atau lamunannya benar kalo Budak Angon memang menikahi anak yg dibimbingnya atas titah Eyang Prabu (Budak Janggotan), Lembah Cawene itu sudah ditemukan tiada lain lembah Cawan. Kembali kepada ajaran para Wali karena Ratu Adil itulah yg dinikahi Budak Angon. Nama Budak Angon itu sama dengan nama Raja Majapahit yaitu Raden Wijaya masih keturunan Prabu Kian Santang dari Keraton Kasepuhan Cirebon sudah waktunya akan pergi ke Lembah Cawan membangun kemakmuran utk masyarakat dengan menegakkan Keadilan dan Kebenaran. Tidak peduli dengan Pemimpin saat ini karena semua aturan akan dibuat untuk kepentingan rakyat dimana hasil sumber alam harus di rasakan oleh rakyat bukan dikuasai negara. Lembah Cawan ini dulu merupakan Kerajaan Nabi Sulaiman. Hasil komunikasi dengan alam gaib penghuni Lembah Cawan. Sudah waktunya sesuai dengan UWS.

sekedar nyimak aja

semangat *gan

saya minta doanya aja yaa


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: